Sympozjum na Jasnej Górze „Krew Chrystusa przynagla nas”

Zapra­sza­my ser­decz­nie na sym­po­zjum z oka­zji nasze­go jubi­le­uszu 200-lecia zało­że­nia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Tema­tem sym­po­zjum jest „Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas”. Zapra­sza­my 12 grud­nia 2015 r. na Jasną Górę.

Pro­gram Sympozjum

 • 14.00 Msza Świę­ta w bazy­li­ce jasno­gór­skiej pod prze­wod­nic­twem J. E. ks. abpa Wacła­wa Depo, metro­po­li­ty częstochowskiego

Plan spo­tka­nia w auli o. Kor­dec­kie­go na Jasnej Górze

 • 15.30 Roz­po­czę­cie sympozjum
  ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, prowincjał
 • 15.45 Roz­wój chry­zma­tu Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
  ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS, wice­mo­de­ra­tor generalny
 • 16.30 „Na chwa­łę Boskiej Krwi”. Maria De Mat­tias i Misjo­na­rze Krwi Chrystusa
  s. dr Wie­sła­wa Przy­by­ło ASC
 • 17.15 Panel dyskusyjny
 • 17.30 Prze­rwa
 • 17.45 Pojed­na­nie przez Krew Chrystusa
  ks. dr Wil­liam Nor­den­brock CPPS, mode­ra­tor generalny
 • 18.30 Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas
  ks. bp dr Damian Bryl, biskup pomoc­ni­czy poznański
 • 19.15 Panel dyskusyjny
 • 19.45 Pod­su­mo­wa­nie sympozjum
 • 21:00  Apel Jasno­gór­ski i roz­po­czę­cie Noc­ne­go Czu­wa­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kapli­cy Mat­ki Bożej na Jasnej Górze

 

Wysłu­chaj zapo­wie­dzi o sym­po­zjum w Radiu Fiat