Co z tym Halloween?

hel

Abp Dzię­ga O Hal­lo­we­en na Nie­dzie­lę, dnia 28 paź­dzier­ni­ka 2012

Ta „niby zaba­wa”, kuszą­ca rów­nież dzie­ci łatwym cukier­kiem, nie­sie też real­ną moż­li­wość wiel­kiej ducho­wej szko­dy, wręcz znisz­cze­nia życia ducho­we­go. Pod nie­win­ną nazwą „psi­ku­sów” wobec tych, któ­rzy odma­wia­ją współ­udzia­łu w tej „niby zaba­wie”, mogą się umac­niać posta­wy szko­dze­nia dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Te zło­śli­wo­ści i per­spek­ty­wę bez­kar­ne­go szko­dze­nia moż­na już inter­pre­to­wać wprost jako ozna­kę postaw dia­bo­licz­nych. Gorą­co pro­szę wszyst­kich Was, doro­śli kato­li­cy, nie orga­ni­zuj­cie tych „niby zabaw”, któ­re nic nie wno­szą pozy­tyw­ne­go do duszy dzie­ci i mło­dzie­ży, a wręcz ruj­nu­ją ich ducho­wość” ( ..) War­to tu przy­po­mnieć, że tzw. obcho­dy hal­lo­we­en są w naszym poko­le­niu zwy­kłą, cho­ciaż czę­sto sub­tel­ną, pro­mo­cją pogań­stwa, ze wszyst­kim, co nie­sie ze sobą tzw. kul­tu­ra śmierci.Sięgają bowiem pogań­skie­go kul­tu cel­tyc­kie­go boga śmier­ci. Jest to tak­że cicha ale real­na pro­mo­cja sata­ni­zmu. Autor „Biblii sza­ta­na” i twór­ca współ­cze­sne­go sata­ni­zmu Anton Lavey stwier­dził, iż noc z 31 paź­dzier­ni­ka na 1 listo­pa­da jest naj­więk­szym świę­tem lucy­fe­rycz­nym. Kro­ni­ki poli­cyj­ne mogły­by potwier­dzić wzmo­żo­ną licz­bę aktów prze­mo­cy o cha­rak­te­rze okul­ty­stycz­nym, nasi­la­ją­cą się w tym wła­śnie cza­sie. Kościół prze­strze­ga dla­te­go wyraź­nie swo­ich wier­nych przed anga­żo­wa­niem się w jakie­kol­wiek for­my okul­ty­zmu i magii. Naucza­nie to znaj­du­je­my w Kate­chi­zmie Kościo­ła Kato­lic­kie­go, szcze­gól­nie w punk­tach 2116 i 2117.” Abp Dzię­ga. Zob. http://www.petrus.kielce.opoka.org.pl/pliki/pdf/Dziega_A_Niepokojace_halloween_list_Pasterski.pdf(20.10.2016 r).