Wakacyjna Formacja Młodzieży w Ożarowie Maz. Serdecznie Zapraszamy !!

1)
3-7 lipiec reko­lek­cje dla młodzieży
Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku gim­na­zjal­nym i szko­ły śred­niej na waka­cyj­ne wsłu­chi­wa­nie się w głos Pana Boga w cza­sie reko­lek­cji. Reko­lek­cje w tym roku popro­wa­dzi zna­ny, lubia­ny ks Łukasz Tar­now­ski CPPS pro­boszcz para­fi św Kaspra i kustosz sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie. 
Koszt 250 zł
Zapraszamy!
Bar­dzo pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nia na numer domu reko­lek­cyj­ne­go: 22 722 12 57 lub numer dusz­pa­ster­stwa powo­łań: 667 883 929
2)
21-23 lipiec reko­lek­cje powołaniowe
Zapra­sza­my mło­dzież męską na reko­lek­cje powo­ła­nio­we. To czas w któ­rym moż­na lepiej poznać Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, roze­znać jaką dro­gą Pan chce Cię prowadzić!
Zapra­sza­my!
Pro­si­my o wcze­śniej­sze zgłoszenia:
Dusz­pa­ster­stwo powołaniowe
3)
24- 28 lipiec reko­lek­cje „Bli­żej Ojca”
Czas waka­cji to oka­zja do wie­lu cie­ka­wych atrak­cji, wypo­czyn­ku, zabawy.
Zapra­sza­my na czas pusty­ni w środ­ku miasta!
„Bli­żej Ojca” to pro­po­zy­cja reko­lek­cji w mil­cze­niu, by zbli­żyć się do Boga Ojca.
Zapra­sza­my na nie wszyst­kich pra­gną­cych wsłu­chać się w biją­ce ser­ce Ojca.
koszt 250 zł
Bar­dzo pro­si­my o wcze­śniej­sze zgłoszenia!
Dom reko­lek­cyj­ny: 22 722 12 57 lub numer dusz­pa­ster­stwa powo­łań: 667 883 929
4)
6-14 sier­pień
Pie­sza Piel­grzym­ka War­sza­wa- Jasna Góra!
Reko­lek­cje w drodze!
Wię­cej infor­ma­cji na stronie
Nasza gru­pa to źółto-biało-źółta!