2017 rok Rekolekcje Powołaniowe u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Maz.

POWOŁANIOWE

Czło­wiek będzie praw­dzi­wie szczę­śli­wy tyl­ko na tym miej­scu, w któ­rym widzi go Bóg. Czy już wiesz, czy myślisz o tym? Jeśli chcesz i szu­kasz odpo­wie­dzi przyjedź!!

Ter­miny reko­lek­cji powo­ła­nio­wych:

  • 17-19.02.2017 r.
  • 19-21.05.2017 r.
  • 21-23.07.2017 r.
  • 20-22.10.2017 r.

Miej­sce:
Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksawerego
ul. Zamoy­skie­go 19
Oża­rów Mazowiecki

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 17 lat

Nie­zbędne rze­zy do zabra­nia: Pismo Świę­te (Sta­ry i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgło­sze­nia:

Dusz­pa­ster­stwo powołaniowe
Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
ul. Zamoy­skie­go 19
05-850 Oża­rów Mazowiecki
ema­il: powolania@cpps.pl
tel. 667-883-929

Refe­rent powołaniowy
ks Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS