III Niedziela lutego ku czci Krwi Chrystusa


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137

Msze ku czci Krwi Chry­stusa „Bło­go­sła­wieni jeste­ście…”:
w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia, maja i czerwca
(Gru­dzień: Czu­wa­nie noc­ne WKC w kapli­cy Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze)
(Maj, czer­wiec: Msze Świę­te odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)

Trze­cie nie­dziele mają swój sta­ły program:

  • 14.00 Kon­fe­ren­cja
  • 14.45 Ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakramentu
  • 15.30 Dróż­ki Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa
  • 16.30 Msza Świę­ta ku czci Krwi Chry­stusa w inten­cji wszyst­kich dobro­czyń­ców domu św. Fran­ciszka Ksawerego