KDM na walizkach – „Marzenie trwa”

Kiedy:
30 styczeń 2015@21:00 – 1 luty 2015@13:30
2015-01-30T21:00:00+01:00
2015-02-01T13:30:00+01:00
Gdzie:
Dom św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ozarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
ks. Damian Siwicki CPPS
507977318

Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych to nie tyl­ko jed­no wyda­rze­nie w waka­cje. Pra­gnie­my prze­dłu­żać dobrą atmos­ferę i docie­rać z Bożą Miło­ścią w róż­ne miej­sca Pol­ski, dla­tego zapra­szamy wszyst­kich na spo­tka­nia „KDM na walizkach”. 

Zapra­sza­my do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go (pod War­sza­wą) na spo­tka­nie pt. „Marze­nie trwa”. Pra­gnie­my umoc­nić nasze rela­cje zawią­za­ne pod­czas Dni Kaspe­riań­skich jak i poznać nowe cie­ka­we oso­by. W pro­gra­mie dobra kon­fe­ren­cja, oraz coś dla ducha… Nie zabrak­nie też dobrej, wspól­nej zabawy.

Informacje i rejestracja na stronie KDM na walizkach.

 

Ter­min: 30 sty­czeń- 1 luty 2015 – (Oża­rów Mazo­wiec­ki, ul. Zamoy­skie­go 19) – zjazd uczest­ni­ków 30 stycz­nia wie­czo­rem, roz­po­czę­cie pro­gra­mu 31 stycz­nia o godz. 8.00