Młodzieżowe czuwanie nocne - Ludzie Boga - zdrajcy, mordercy, szumowiny…

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
5 październik 2013@18:00 – 6 październik 2013@00:00
2013-10-05T18:00:00+00:00
2013-10-06T00:00:00+00:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjny św. Fr. Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny
Kontakt:
ks. Łukasz Tarnowski CPPS
(22) 722 12 57

W pierw­sze sobo­ty mie­siąca (z prze­rwą waka­cyjną) odby­wają się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia noc­ne. Jest to świet­na oka­zja do tego, by na kil­ka godzin ode­rwać się od codzien­nego zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie dobrze spo­żyt­ko­wać wol­ny czas!

Temat pierw­sze­go czu­wa­nia z cyklu „Ludzie Boga - zdraj­cy, mor­der­cy, szu­mo­wi­ny…” to Pro­sty­tut­ka Mag­da, czy przyj­miesz ją do zna­jo­mych na fb?
Może wyda­wać się tro­chę kon­tro­wer­syj­ny, ale zapew­nia­my, że będzie ciekawie.

Roz­po­czę­cie o godz. 20.00, 5 października

W pro­gra­mie m.in.:

  • kon­fe­ren­cja
  • ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakramentu
  • moż­li­wość roz­mowy z kapła­nem lub spo­wie­dzi świętej
  • roz­wa­ża­nie Pisma Świę­tego (w grupach)
  • Nie­dzielna Msza Św. o północy
  • czas na spo­tka­nia i dys­ku­sje przy kawie/herbacie; rekreacja

Spo­tka­nie koń­czy się zwy­kle w nocy lub nad ranem; jeże­li ktoś miał­by pro­blem z powro­tem do domu o tej porze, może zgło­sić chęć prze­no­co­wa­nia u nas.