Czuwania Nocne dla młodzieży

W pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca (z prze­rwą waka­cyj­ną) odby­wa­ją się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia noc­ne. Jest to świet­na oka­zja do tego, by na kil­ka godzin ode­rwać się od codzien­ne­go zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie dobrze spo­żyt­ko­wać wol­ny czas!

Każ­dy cykl czu­wań ma swo­ją odręb­ną tema­ty­kę. Nie­za­leż­nie od oma­wia­nych tre­ści, czu­wa­nia mają swo­je sta­łe ele­men­ty. W cią­gu zale­d­wie jed­nej nocy może­my wziąć udział w wie­lu róż­nych punk­tach programu:

 • kon­fe­ren­cja (zgod­nie z aktu­al­nym tema­tem czuwania)
 • ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
 • moż­li­wość roz­mo­wy z kapła­nem lub spo­wie­dzi świętej
 • roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go (w grupach)
 • Nie­dziel­na Msza Św. o północy
 • warsz­ta­ty (w zależ­no­ści od tematu)
 • rekre­acja (np. tań­ce uwiel­bie­nio­we, integracyjne)
 • czas na spo­tka­nia i dys­ku­sje przy kawie/herbacie

 W cza­sie czu­wa­nia ist­nie­je rów­nież moż­li­wość spo­wie­dzi lub roz­mo­wy z misjonarzem.

Spo­tka­nie koń­czy się zwy­kle nad ranem; jeże­li ktoś miał­by pro­blem z powro­tem do domu o tej porze, może zgło­sić chęć prze­no­co­wa­nia u nas.

Wszyst­kich, któ­rzy chcą razem z nami nała­do­wać ducho­we aku­mu­la­to­ry zapra­sza­my w pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca, na godzi­nę 20.00. Koniec czu­wa­nia prze­wi­du­je­my na godzi­nę 3.30 oso­by któ­re nie mają trans­por­tu będą mogły bez pro­ble­mu prze­no­co­wać w domu.

Informacje

Terminy czuwań nocnych:

 • 6.12.1014 r., godz. 20.00
 • 10.01.2015 r.
 • 07.02.2015 r.
 • 07.03.2015 r.
 • 11.04.2015 r.
 • 09.05.2015 r.
 • 06.06.2015 r.
Poprzed­nie cykle tema­tycz­ne czu­wań nocnych:
 • 2013/2014 r. Ludzie Boga - zdraj­cy, mor­der­cy, szumowiny…
 • 2012/2013 r. Ojcze Nasz…
 • 2011/2012 r. Osiem błogosławieństw