Msza św. ku czci Krwi Chrystusa - styczeń 2012


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137

Msze ku czci Krwi Chry­stusa „Bło­go­sła­wieni jeste­ście…”:
w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia, maja i czerwca
(Gru­dzień: Czu­wa­nie noc­ne WKC w kapli­cy Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze)
(Maj, czer­wiec: Msze Świę­te odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)
w pro­gra­mie: kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja, dróż­ki Krwi Chry­stusa, Msza św. (16.30)