Msza św. ku czci Krwi Chrystusa - wrzesień 2013

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
15 wrzesień 2013@12:00 – 16:00
2013-09-15T12:00:00+00:00
2013-09-15T16:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny
Kontakt:
(22) 722-12-57

Msze św. ku czci Krwi Chry­stu­sa w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia i maja.
(Gru­dzień: Czu­wa­nie noc­ne WKC w kapli­cy Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze)
(Maj, czer­wiec: Msze Świę­te odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)

Jako Misjo­na­rze Krwi Chry­stusa chce­my roz­sze­rzać ducho­wość i nabo­żeń­stwo do Krwi Chry­stusa. Wyra­żamy wdzięcz­ność i uwiel­bie­nie Bogu Ojcu za dar zba­wie­nia, dzię­ki, któ­remu może­my być Jego dzieć­mi. Żyje­my w świe­cie do któ­rego wszedł grzech, poprzez nie­po­słu­szeń­stwo pierw­szych rodzi­ców. Jed­nak Bóg dał nam zabić swo­jego Jed­no­ro­dzo­nego Syna aby­śmy mogli żyć. Jezus zapła­cił za nasz grzech swą krwią w ofie­rze za nas, cena naszej wol­no­ści zosta­ła zapłacona…

Zapra­sza­my do wspól­ne­go uwiel­bie­nia za dar zbawienia.

  • W pro­gra­mie:
    14.00 Konferencja
    14.45 Adoracja
    15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa,
    16.30 Eucharystia

Prze­czy­taj wię­cej o Mszach św. ku czci Krwi Chry­stu­sa.