Reko­lek­cje dla dzieci

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
20 lipiec 2015@13:30 – 25 lipiec 2015@12:30
2015-07-20T13:30:00+00:00
2015-07-25T12:30:00+00:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ozarów Mazowiecki
Polska
wspólna zabawa

wspól­na zabawa

Zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do szkół pod­sta­wo­wych (od II do V kla­sy; dzie­ci któ­re ukoń­czy­ły VI kla­sę zapra­sza­my na reko­lek­cje dla gim­na­zja­li­stów) na „Waka­cje z Bogiem” w naszym Domu reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim w dniach 20-25.07.2015 r.

Wasz czas waka­cji słu­ży nabra­niu sił, aktyw­ne­mu wypo­czyn­ko­wi, zaczerp­nię­ciu peł­ni radości.

Pra­gnie­my, jak co roku, zapro­po­no­wać Wam taki aktyw­ny wypo­czy­nek, aby napeł­nił Was nowy­mi siła­mi, rado­ścią i dobrem – zapra­sza­my na połą­cze­nie cza­su modli­twy i dobrej zabawy!

Temat tego­rocz­nych reko­lek­cji brzmi: „Misjo­narz Chry­stu­sa”.

O Bogu moż­na mówić na róż­ne spo­so­by. My pra­gnie­my uczy­nić to przez śpiew, gry, róż­ne zaba­wy, warsz­ta­ty, ponad­to przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Wszyst­ko to tak, aby jak naj­wię­cej sko­rzy­stać z pogo­dy i prze­by­wa­nia na dworze.

Nasze reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne są w for­mie warsz­ta­to­wo-zaba­wo­wej. Warsz­ta­ty teatral­ne, malo­wa­nia i ryso­wa­nia cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Waż­nym i prak­tycz­nym oka­zu­je się też kurs pierw­szej pomo­cy, któ­ry oswa­ja dziec­ko z trud­ną sytu­acją, jaką jest wypa­dek i wska­zu­je meto­dy pomo­cy innym. Dla roz­luź­nie­nia i wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su pro­po­nu­je­my róż­ne zaba­wy, kon­ku­ren­cje czy nawet tań­ce. Dzie­ci mają moż­li­wość korzy­sta­nia z pobli­skie­go base­nu. Dla­te­go war­to zabrać stro­je kąpielowe.

Na rekolekcjach zapewniamy:

Przedstawienie w wykonaniu dzieci

Przed­sta­wie­nie w wyko­na­niu dzieci

  • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy

  • opie­kę animatorów

  • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

  • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach

  • atmos­fe­rę rado­ści i szacunku

  • naukę bycia w grupie

  • róż­ne warsz­ta­ty (np.: teatral­ne, pla­stycz­ne, szy­cia, pierw­szej pomo­cy, taneczne, …)

  • zaba­wy i kon­kur­sy grupowe

  • wyciecz­kę (w zależ­no­ści od programu…)

Więcej informacji o prowadzonych rekolekcjach dla dzieci.

Zapisy:

Zapi­sy u ks. Krzysz­to­fa Suro­wań­ca CPPS pod nr. tel. (22) 722-12-57 lub przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na reko­lek­cje dzie­ci.
Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jaz­du dziec­ka. Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (PDF) (for­mat Word)

Koszt: 250 zł (W przy­pad­ku pro­ble­mu finan­so­we­go, moż­na zło­żyć dobro­wol­ną ofiarę)