Reko­lek­cje dla gim­na­zjum i liceum

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
13 lipiec 2015@14:00 – 19 lipiec 2015@12:00
2015-07-13T14:00:00+00:00
2015-07-19T12:00:00+00:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ozarów Mazowiecki
Polska

Bycie chrze­ści­ja­ni­nem to pew­na wal­ka. Ceni­my sobie tych ludzi, któ­rzy są goto­wi sta­nąć na are­nie świa­ta i zaświad­czyć swo­im życiem o praw­dzi­wej wie­rze. Począw­szy od Biblii znaj­dzie­my w niej tek­sty mówią­ce o „świę­tym bun­cie”: gdy Moj­żesz zszedł z góry Horeb i zoba­czył lud odstę­pu­ją­cy od Boga, podob­ny gniew towa­rzy­szył Jezu­so­wi, kie­dy wyga­niał ban­kie­rów ze świą­ty­ni Jerozolimskiej.

Tema­tem waka­cyj­nych reko­lek­cji jest „Jed­ność - Lojal­ność - Bra­ter­stwo” (13-19 lip­ca 2015 r.)

Odtąd nie chce­my prze­cho­dzić już obo­jęt­nie koło dru­giej oso­by. Chce­my na nowo przyj­rzeć się swo­jej toż­sa­mo­ści kim jeste­śmy? Jak twór­czo wyra­żać same­go sie­bie, rów­nież wte­dy gdy emo­cjo­nal­nie jeste­śmy rozbici.

/…/

Dzię­ki odpo­wie­dzi na to pyta­nie, będzie­my mogli z nadzie­ją i opty­mi­zmem spoj­rzeć na nasze życie, nauczyć się uśmie­chać do sie­bie i innych, rado­wać się z bycia w gro­nie rówieśników.

W tym cza­sie będzie­my sta­ra­li się odno­wić rela­cję z Bogiem przez modli­twę, cie­ka­we kon­fe­ren­cje, czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, uczest­ni­cze­nie w Eucharystii.

Oprócz ele­men­tów mają­cych umoc­nić naszą wia­rę jest prze­wi­dzia­nych mnó­stwo wyda­rzeń wzmac­nia­ją­cych nasze ciało:

  • inte­re­su­ją­ce warsz­ta­ty (każ­dy znaj­dzie coś dla siebie),
  • wizy­ta na pobli­skim basenie,
  • ogni­sko,
  • atrak­cyj­na wyciecz­ka do Warszawy,
  • gry i zaba­wy integrujące.

Zapew­nia­my:

  • wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę pedagogiczną,
  • peł­ne wyży­wie­nie, wygod­ne pokoje,
  • moż­li­wość korzy­sta­nia z przy­do­mo­we­go boiska,
  • dobrą zaba­wę.

Więcej informacji o prowadzonych rekolekcjach dla młodzieży

Zapisy i informacje:
ks. Łukasz Tarnowski  CPPS pod nr. tel. (22) 722-12-57
lub poprzez
formularz rejestracyjny na rekolekcje dla gimnazjum i liceum

Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jazdu dziecka.
Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyjną (PDF) (for­mat Word)

Koszt: 280 zł (jeże­li są trud­no­ści z opła­ce­niem całej sumy pro­szę się skon­tak­to­wać z Księż­mi Misjo­na­rza­mi w Oża­ro­wie Maz.)