Rekolekcje Adwentowe dla grupy pielgrzymkowej


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kiedy:
9 grudzień 2011@18:00 – 11 grudzień 2011@10:00
2011-12-09T18:00:00+01:00
2011-12-11T10:00:00+01:00

Przed nami Adwent, kolej­ny etap w naszym życiu. Etap w cza­sie któ­re­go może­my się szcze­gól­ne przy­go­to­wać, uwraż­li­wić i nie prze­ga­pić przyj­ścia Chry­stu­sa do nasze­go ser­ca. Aby nie tyl­ko w cza­sie Boże­go Naro­dze­nia, ale każ­de­go dnia widzieć Go w innym człowieku.

Zapra­szam Was bar­dzo ser­decz­nie na wspól­ny czas, zatrzy­ma­nie się, by z pomo­cą Łaski Bożej prze­mie­niać swo­je życie, myśle­nie; dostrzec, prze­pra­co­wać i powie­rzyć Bogu te cząst­ki samych sie­bie, któ­re wyma­ga­ją wzmoc­nie­nia lub uzdrowienia.

Prze­czy­taj całe zapro­sze­nie o reko­lek­cjach adwentowych

Reko­lek­cje Adwentowe

  • 9-11.12.2011 r.,
  • roz­po­czę­cie godz. 18.00 (zgło­sze­nia, naj­le­piej do 7 XII, pro­szę kie­ro­wać do mnie pod nr tel.: 797-002-334, abym mógł zare­zer­wo­wać dla każ­de­go miej­sce noc­le­go­we w Domu Misyjnym)

Spo­tka­nie opłatkowe:

  • 7.01.2012 r., godz. 17.00