Rekolekcje dla rodzin

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
18 lipiec 2017@16:00 – 23 lipiec 2017@09:00
2017-07-18T16:00:00+00:00
2017-07-23T09:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
250 zł - od osoby dorosłej; 150 zł - dziecko od 6 do 12 lat; dzieci do 6 lat - za darmo! :)
 • Informacje o rekolekcjach rodzin (w skrócie):

  • Tre­ści: Tema­ty będą prak­tycz­ne - doty­czą­ce życia rodzin­ne­go i mał­żeń­skie­go. Szcze­gó­ły są jesz­cze w przy­go­to­wa­niu. Tema­ty będą opar­te w głów­nej mie­rze na dzie­łach i odkry­ciach dorad­cy mał­żeń­skie­go Gare­go Chap­ma­na, któ­re­go naj­słyn­niej­szą książ­ką jest Pięć języ­ków miło­ści (moż­na będzie odkryć swój język miło­ści przez dostęp do testów - nie będzie to jed­nak głów­ny temat - choć będzie­my sta­ra­li się coraz głę­biej odkry­wać przez co czu­je­my się kocha­ni w rodzi­nie i jak kochać sie­bie nawza­jem - jest to według mnie istot­ny cel reko­lek­cji). Inne jego książ­ki to na przy­kład: Sie­dem sekre­tów miło­ściPięć fila­rów rodzin­nej miło­ści, Sztu­ka oka­zy­wa­nia miło­ści dzie­ciom, Kochać zna­czy dzia­łać. W homi­liach będę zasad­ni­czo opie­rał się na Piśmie Świę­tym. W naszym Koście­le prze­ży­wa­my Rok pod hasłem: „Idź­cie i gło­ście”, więc z pew­no­ścią nawią­żę rów­nież do tej tema­ty­ki i roz­wa­ży­my jak moż­na to reali­zo­wać w naszych rodzin­nych i zawo­do­wych realiach życio­wych. Rok 2017 to rów­nież rok stu­le­cia obja­wień w Fati­mie dla­te­go poru­szę biblij­ny temat nawró­ce­nia, poku­ty, oraz temat modli­twy różań­co­wej jako roz­wa­ża­nia tajem­nic życia Chry­stu­sa i Maryi oraz inne tema­ty - szcze­gól­nie tre­ści aktu­al­ne w codzien­nym życiu rodzinnym…
  • Zapra­sza­my rodzi­ny, któ­re pra­gną przy­je­chać po raz pierw­szy i tych, któ­rzy już byli w poprzed­nich latach na reko­lek­cjach. Mogą być pew­ne powtó­rze­nia istot­nych tre­ści z poprzed­nich lat jed­nak będę się sta­rał przy­go­to­wać rów­nież spo­ro nowych treści.
  • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narze­czo­nych, któ­rzy zamie­rza­ją wkrót­ce zawrzeć ślub
  • I ter­min: 18-23 lip­ca 2017 (jesz­cze są wol­ne miejsca!)
  • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS
  • koszt (mini­mal­na ofia­ra) za cały pobyt - zakwa­te­ro­wa­nie z wyży­wie­niem /uległa deli­kat­nej zmia­nie w sto­sun­ku do poprzed­nich lat/: 250 zł - od oso­by doro­słej; 150 zł - dziec­ko od 6 do 12 lat; dzie­ci do 6 lat - za dar­mo! 🙂 Koszt obej­mu­je zakwa­te­ro­wa­nie w domu reko­lek­cyj­nym w skrom­nym poko­ju z łazien­ką, pod­sta­wo­we wyży­wie­nie przez czas reko­lek­cji: śnia­da­nie, obiad, kola­cja (bez deserów).

Na reko­lek­cjach dla rodzin zapewniamy:

wiadomości telewizyjne

 • opie­kę nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla małżonków
 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy

 • opie­kę animatorów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach

 • atmos­ferę rado­ści i szacunku

 • zaba­wy i kon­kursy rodzinne

 • pogod­ne wieczory

Zapoznaj się ze szczegółami rekolekcji dla rodzin w lipcu.

Zapi­sy na reko­lek­cje przyj­mu­je­my tele­fo­nicz­nie lub przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na reko­lek­cje rodzin w lipcu.

W tym roku rów­nież II tura w dniach 15-20 sierp­nia 2017 pro­wa­dzo­na przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go, CPPS: Przejdź do reko­lek­cji dla rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą (pro­wa­dzi ks. Bogusław)

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazowiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl