Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa;

Kiedy:
26 październik 2018@18:00 – 28 październik 2018@10:00
2018-10-26T18:00:00+02:00
2018-10-28T10:00:00+01:00
Gdzie:
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa   26-28.10.2018 r.

Św. Kasper pisze: „Kto żyje w uni­że­niu i w poko­rze ser­ca, ma drwi­ny   i obe­lgi w naj­wyż­szej czci” (MMS. S.69)

3 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych, oraz Sakra­men­tu Pokuty.

Temat: Cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św.

Ter­min26-28.10.2018 r. Roz­po­czy­na­my kola­cją o godz. 18.00 i koń­czy­my obia­dem ok godz. 14.00.

Gdzie: Dom Misyj­ny ul. Zamoy­skie­go 19 w Oża­ro­wie Maz.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Misjo­narz Krwi Chrystusa

Ofia­ra: 130 zł. w razie pro­ble­mów do uzgodnienia

Zgło­sze­nia:  bogu­slaw @odkupieni.pl ;

Fur­ta, Pani Ber­na­de­ta Tel. 723 215 576 lub 22 722 12 57;

Reko­lek­cje mają cha­rak­ter zamknię­ty, nie będą wpusz­cza­ne oso­by któ­re nie zapi­sa­ły się na rekolekcje.

Jeże­li ktoś chciał­by bar­dzo uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach, a nie miał fun­du­szy na ofia­rę to pro­szę o kon­takt z ks. Bogu­sła­wem cpps

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na konto:

Kon­to: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Kon­to bankowe:

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

 z dopi­skiem “ofia­ra Rek. ducho­wość” AMDG !