Rekolekcje o duchowości Krwi Chrystusa 13-18.09.2016 r.

DSC00152Iko­na św. Kaspra del Bufa­lo autor­stwa A. Ostrow­skiej.

” (…)nasze zba­wie­nie nie doko­nu­je się tyl­ko ze wzglę­du na nasze uczyn­ki poboż­ne, ale dzię­ki Miło­sier­dziu Boże­mu, któ­re nas zba­wi­ło w Krwi Chry­stu­so­we­go Przy­mie­rza”. (Św. Kasper del Bufa­lo).

6 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych, oraz Sakra­men­tu poku­ty.

Temat: Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra

Ter­min: 13-18.09.2016 r. Roz­po­czy­na­my kola­cją o godz. 18.00 i koń­czy­my śnia­da­niem ok godz. 10.00.

Gdzie: Dom Misyj­ny ul. Zamoy­skie­go 19 w Oża­ro­wie Maz.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa

Ofia­ra: 25o zł. w razie pro­ble­mów do uzgod­nie­nia

Zgło­sze­nia: Fur­ta, Pani Ber­na­de­ta Tel. 22 722 12 57

Reko­lek­cje mają cha­rak­ter zamknię­ty, nie będą wpusz­cza­ne oso­by któ­re nie zapi­sa­ły się na reko­lek­cje.

jeże­li ktoś chciał­by bar­dzo uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach, a nie miał fun­du­szy na ofia­rę to pro­szę o kon­takt z ks. Bogu­sła­wem cpps

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Kon­to ban­kowe:

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

 z dopi­skiem “ofia­ra Rek. ducho­wość”         AMDG!

--------------------------------------------------------------

Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa      13-18.09.2016 r.

Plan:

Dom Misyj­ny Oża­rów Maz.

(…)nasze zba­wie­nie nie doko­nu­je się tyl­ko ze wzglę­du na nasze uczyn­ki poboż­ne, ale dzię­ki Miło­sier­dziu Boże­mu, któ­re nas zba­wi­ło w Krwi Chry­stu­so­we­go Przy­mie­rza”.        (Św. Kasper del Bufa­lo).

Temat: Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra

Sło­wo Życia: ”Lecz gdy pode­szli do Jezusa…jeden z żoł­nie­rzy włócz­nią prze­bił mu bok , a  natych­miast wypły­nę­ła krew i woda” (J 19,33-34)

Wto­rek 13.09.2016 r. (Roz­po­czę­cie reko­lek­cji)

18.00 Eucha­ry­stia- kapli­ca

19.00 Kola­cja

20.00 Kon­fe­ren­cja wstęp­na

Śro­da 14.09.2016 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrz­nia

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja I

10.45 Modli­twa oso­bi­sta

11.00-12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kapli­ca)

13.30 Obiad ( czas na spa­ce­ry i odpo­czy­nek)

16.00 Godzi­na Pytań w auli

17.00-18.00 Nie­szpo­ry z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

18.00 Kola­cja

19.15 Wymia­na doświad­czeń

20.30 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modli­twę)

22.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu; Cisza Noc­na !!

Czwar­tek 15.09.2016 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrz­nia

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja II

10.45 Modli­twa oso­bi­sta

11.00-12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kapli­ca)

13.30 Obiad ( czas na spa­ce­ry i odpo­czy­nek)

16.00 Godzi­na Pytań w auli

17.00 Nie­szpo­ry w kapli­cy

17.30 Kola­cja

18.30 Wymia­na doświad­czeń

19.30  Nie­spo­dzian­ka dla wszyst­kich w auli.

21.00 Ado­ra­cja dla chęt­nych (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modli­twę)

22.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu; Cisza Noc­na !!

Pią­tek 16.09.2016 r. (Dzień Pokut­ny)

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrz­nia

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja III

10.45 Modli­twa oso­bi­sta

11.00-12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kapli­ca)

13.30 Obiad ( czas na spa­ce­ry i odpo­czy­nek)

16.00 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne w Kapli­cy

16.45 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modli­twę)

18.00 Kola­cja

19.15 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa przy kaplicz­kach

20.30 Wymia­na doświad­czeń

22.00 Cisza Noc­na !!

Sobo­ta  17.09.2016

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja

10.45 Modli­twa oso­bi­sta

11.00-12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kapli­ca duża)

13.30 Obiad

16.00 Godzi­na Pytań w auli

17.00-18.00 Nie­szpo­ry z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

18.00 Kola­cja

19.15 Wymia­na doświad­czeń

20.00 Rekre­acja w auli (Miste­ria przy­go­to­wa­ne przez gru­py)

-Apel Maryj­ny

22.30 Apel Jasno­gór­ski (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modli­twę)

Cisza Noc­na !!

Nie­dzie­la 18.09.2016r.(Zakończenie Reko­lek­cji)

7.00 Pobud­ka

7.30 Eucha­ry­stia w kapli­cy

8.30 Śnia­da­nie

09.30 Wspól­ne spo­tka­nie w auli

Zakoń­cze­nie Reko­lek­cji !

Wszy­scy Ani­ma­to­rzy tak­że muzycz­ni są zapro­sze­ni każ­de­go dnia po śnia­da­niu na spo­tka­nie do ks. Pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje. Ser­decz­ne Dzię­ki !!!

Przy­go­to­wa­nie Litur­gii: Ani­ma­to­rzy WKC (…)                                                        

AMDG !

 

Bookmark and Share