Rekolekcje weekendowe dla rodzin

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
6 grudzień 2013@17:00 – 8 grudzień 2013@13:00
2013-12-06T17:00:00+00:00
2013-12-08T13:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
120 zł - osoba dorosła; 65 zł - dziecko do 12 lat; dzieci do 6 lat za darmo
Kontakt:
ks. Ksawery Kujawa CPPS
(22) 722-12-57
 • temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia
 • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narzeczonych
 • ter­min: 6-8.12.2013 r. (roz­po­czę­cie o 18.00)
 • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS
 • koszt: 120 zł - oso­ba doro­sła; 65 zł - dziec­ko do 12 lat; dzie­ci do 6 lat za darmo
  koszt obej­mu­je: zakwa­te­ro­wa­nie, pościel, peł­ne wyży­wie­nie od piąt­ku (od kola­cji) do nie­dzie­li (wraz z obiadem)

Na reko­lek­cjach weekendowych dla rodzin zapewniamy:

wiadomości telewizyjne

 • opie­kę nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla małżonków
 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy

 • opie­kę animatorów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach

 • atmos­ferę rado­ści i szacunku

 • zaba­wy i kon­kursy rodzinne

 • pogod­ne wieczory

Zapoznaj się ze szczegółami rekolekcji weekendowych dla rodzin.

Zapi­sy na reko­lek­cje przyj­mu­je­my tele­fo­nicz­nie lub przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na reko­lek­cje weekendowe

 

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazowiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl