Rekolekcje weekendowe dla rodzin (pod Warszawą)

Contact Form Shortcode Error: Form 7 does not exist

Informacje o rekolekcjach weekendowych dla rodzin (w skrócie):

Zapra­sza­my na reko­lek­cje rodzin w wakacje

 • temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia
 • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narzeczonych
 • ter­min: ter­min zosta­nie poda­ny wkrót­ce (roz­po­czę­cie o 18.00)
 • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS
 • koszt: 120 zł - oso­ba doro­sła; 65 zł - dziec­ko do 12 lat; dzie­ci do 6 lat za darmo
  koszt obej­mu­je: zakwa­te­ro­wa­nie, pościel, peł­ne wyży­wie­nie od piąt­ku (od kola­cji) do nie­dzie­li (wraz z obiadem)

Kon­fe­ren­cje:

 • Miłość sty­lem życia w małżeństwie
 • Miłość sty­lem życia rodzica
 • Miłość sty­lem życia w miej­scu pracy.

Tema­ty pla­nu­ję roz­pa­try­wać pod kątem sied­miu pięk­nych cech miłości 

Na reko­lek­cjach weekendowych zapewniamy:

 • opie­kę nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla małżonków
 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy
 • opie­kę animatorów
 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem
 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach
 • atmos­ferę rado­ści i szacunku
 • zaba­wy i kon­kursy rodzinne

Reko­lek­cje week­en­do­we dla rodzin to czas w któ­rym jest oka­zja do spo­tka­nia z Bogiem np. przez indy­wi­du­al­ną i wspól­ną modli­twę (pro­stą medy­ta­cję Sło­wa Boże­go, Eucha­ry­stię z homi­lią…), jest też moż­li­wość spo­wie­dzi w spo­koj­nej atmos­fe­rze lub roz­mo­wy z kapła­nem (na któ­re moż­na się umó­wić – do Waszej dys­po­zy­cji pla­no­wa­nych jest dwóch kapłanów)…

W naszych reko­lek­cjach week­en­do­wych nie zabrak­nie cza­su dla mał­żeństw - w któ­rym mał­żon­ko­wie mają oka­zję wspól­nie prze­my­śleć to, co moż­na było­by zmie­nić na lep­sze w Waszych rodzi­nach: mię­dzy Wami oraz w rela­cji z dzieć­mi i bli­ski­mi. Pro­gram jest tak uło­żo­ny że gdy mał­żon­ko­wie będą zaję­ci – dzie­ci będą mia­ły wła­sny pro­gram dosto­so­wa­ny do wie­ku. To rów­nież czas na Wasz wspól­ny odpo­czy­nek i inte­gra­cję. W ten spo­sób nie trze­ba dzie­lić rodzi­ny w przy­pad­ku chę­ci udzia­łu tyl­ko w reko­lek­cjach week­en­do­wych dla małżeństw.

Prze­czy­taj tak­że jak wyglą­da­ły reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi w waka­cje.

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny
p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego

ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazowiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl
Zapi­sy na reko­lek­cje przyj­mu­je­my tele­fo­nicz­nie lub przez poniż­szy formularz:

Rejestracja na rekolekcje weekendowe dla rodzin

Reje­stra­cja tyl­ko przez tele­fon (u ks. Ksa­we­re­go) lub emailowo

Newsletter

Dla tych co nie mogą uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach pro­po­nu­je­my zapi­sa­nie się na nasz new­slet­ter infor­mu­ją­cy o pro­wa­dzo­nych przez nas rekolekcjach: