Rekolekcje weekendowe - Przebaczenie i pojednanie uzdrowieniem mojego życia

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
22 listopad 2013@17:00 – 24 listopad 2013@09:00
2013-11-22T17:00:00+00:00
2013-11-24T09:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny pw. św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
(22) 722 12 57

Pew­nie nie jeden i nie jed­na z was, Bra­cia i Sio­stry, sta­wia sobie pyta­nie doty­czą­ce prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia w świe­tle nauki chrze­ści­jań­skiej. To bar­dzo cie­ka­we i war­te pogłę­bie­nia zagad­nie­nia. Pyta­nia doty­czą­ce prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia zada­je­my rów­nież i my - Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa. Pew­ne wąt­pli­wo­ści zwią­za­ne z prze­ba­cze­niem i pojed­na­niem pomi­mo wysił­ków czło­wie­ka powra­ca­ją do nie­go, ponie­waż nie­jed­no­krot­nie zabra­kło wyle­cze­nia ser­ca. Bole­sne rany potra­fią bar­dzo dłu­go tkwić w pamię­ci uczu­cio­wej każ­de­go kto ich nie prze­pra­co­wał. Wów­czas mogą poja­wiać się myśli:, „Dla­cze­go mam komuś prze­ba­czyć?”; „Już tyle razy pró­bo­wa­łem to uczy­nić a ktoś zno­wu mnie znie­wa­żył”; „Sta­ram się komuś prze­ba­czyć ale nie mogę zapo­mnieć krzywdy”.

Te intry­gu­ją­ce, pyta­nia i wie­le innych stwier­dzeń zwią­za­nych z prze­ba­cze­niem i pojed­na­niem sta­wia­ją sobie zarów­no mło­dzi jak i doj­rza­li ludzie. W cza­sie reko­lek­cji week­en­do­wych w Domu Reko­lek­cyj­nym pra­gnie­my jako kapła­ni wspo­móc Cię w doj­rze­wa­niu do sta­nię­cia w praw­dzie do prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia oraz wza­jem­ne­go ofia­ro­wy­wa­nia się Chry­stu­so­wi - naj­lep­sze­mu leka­rzo­wi serc.