Rekolekcje wielkopostne - pojednanie przez Krew Chrystusa

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
14 marzec 2014@17:00 – 16 marzec 2014@08:00
2014-03-14T17:00:00+00:00
2014-03-16T08:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

ter­min: 14-16.03.2014
roz­po­czę­cie w pią­tek o 18.00 Mszą Św., zakoń­cze­nie nie­dziel­ną Mszą św.
pro­wa­dzą­cy: ks. Hen­ryk Czu­bat CPPS
temat: Pojed­na­nie przez Krew Chrystusa
koszt: 120 zł

Okres Wiel­kie­go Postu jest szcze­gól­nym cza­sem nawró­ce­nia. Naj­czę­ściej od Śro­dy Popiel­co­wej czy­ni­my sobie posta­no­wie­nia. Jed­ni odma­wia­ją sobie jakiś rze­czy: sma­ko­ły­ków lub innych przy­jem­no­ści. Inni pro­po­nu­ją inten­syw­niej­szą modli­twę. Do sta­ły punk­tów naj­czę­ściej zali­cza­ją Dro­gę Krzy­żo­wą i Gorz­kie Żale. Ostat­nio popu­lar­ne sta­ły się reko­lek­cje week­en­do­we w Wiel­kim Poście, są one dosko­na­łą oka­zją aby zatrzy­mać się na chwi­lę, prze­my­śleć pew­ne sprawy…

Temat pojed­na­nia jest zawsze aktu­al­ny. Każ­dy z nas nosi w sobie rany ducho­we.pojednanie przez Krew - rekolekcje Nie­któ­rzy łudzą się, że czas ule­czy je. Prze­ba­cze­nie wią­że się z akcep­ta­cją same­go sie­bie oraz z akcep­ta­cją tych osób, któ­re nas zra­ni­ły. Nie jest to łatwy pro­ces. Krew Chry­stu­sa przy­cho­dzi nam z pomo­cą. Jest ona sil­niej­sza niż grzech i wszel­kie zra­nie­nia. Jezus cier­piał za każ­dą nie­spra­wie­dli­wość. Tyl­ko Krew Chry­stu­sa może stać się bal­sa­mem na nasze rany duchowe.

Zapra­sza­my Cię do pod­ję­cia tego odważ­ne­go kro­ku - prze­ba­cze­nia. Prze­ba­cze­nie jest oso­bi­stą decy­zją woli odpusz­cze­nia „naszym wino­waj­com” wszyst­kich ich prze­wi­nień, któ­re popeł­ni­li wobec nas. Prze­ba­cze­nie otrzy­ma­ne od Boga w sakra­men­cie poku­ty i pojed­na­nia niech będzie inspi­ra­cją do prze­ba­cze­nia innym. Czę­sto dopie­ro gdy doświad­czy­my miło­sier­ne­go prze­ba­cze­nia od Boga, może­my być goto­wi odpusz­czać winę bliź­nim. Dar prze­ba­cze­nia wle­wa w nasze ser­ca na nowo nadzie­ję i ufność.

Temat prze­ba­cze­nia będzie roz­sze­rzo­ny o to jak stać się apo­sto­łem pojed­na­nia przez Krew Chry­stu­sa. Dowie­my się jak być czło­wie­kiem poko­ju w trud­nych sytu­acjach rodzin­nych, w pra­cy, w lokal­nej wspól­no­cie. Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa poma­ga nam spoj­rzeć na ten pro­blem z innej stro­ny - pozwa­la nam doświad­czyć współ­czu­cia, a następ­nie bło­go­sła­wień­stwa danej sytuacji.

Pamię­taj Jezus już odku­pił tą sytu­ację krzyw­dy. Decy­zja nale­ży do Cie­bie, czy przyj­miesz Jego Krew Zbawienia.

Lecz On się obar­czył naszym cier­pie­niem, on dźwi­gał nasze bole­ści, a my uzna­li­śmy go za ska­zań­ca… Lecz On był prze­bi­ty za nasze grze­chy, zdru­zgo­ta­ny za nasze winy… a w Jego ranach jest nasze uzdro­wie­nie” (Iz 53, 4-5)

W Dzien­nicz­ku św. Fau­sty­na zapi­sa­ła sło­wa Jezu­sa: Jed­na godzi­na roz­wa­ża­nia mojej bole­snej męki więk­szą zasłu­gę ma ani­że­li cały rok biczo­wa­nia się aż do krwi (Dz 369)

W programie rekolekcji wielkopostnych:

  • tema­tycz­ne konferencje
  • Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
  • Dro­ga Krzyżowa
  • codzien­na Eucharystia
  • moż­li­wość indy­wi­du­al­nej roz­mo­wy z misjonarzami
  • moż­li­wość przy­stą­pie­nia do sakra­men­tu spowiedzi
  • zada­nia ano­ni­mo­wo pytań w cza­sie tzw. godzi­ny pytań

Miej­sce:
Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki (koło War­sza­wy - II stre­fa biletowa)
tel.:(22) 722 12 57)
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl

Sprawdź jak doje­chać do domu reko­lek­cyj­ne­go.

Rejestracja na rekolekcje wielkopostne

Są jesz­cze wol­ne miej­sca, zapraszamy!