Ożarów Mazowiecki - 15km od Warszawy

Oża­rów Mazo­wiec­ki poło­żo­ny jest w cen­trum woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go, liczy ok. 10 tysię­cy miesz­kań­ców. Pierw­sze zapi­sy o miej­sco­wo­ści pocho­dzą z 1342 roku – z cza­sów Kazi­mie­rza Wiel­kie­go. Osad­nic­two na tych tere­nach może jed­nak się­gać nawet IX wie­ku p.n.e., gdyż bar­dzo dobra gle­ba sprzy­ja­ła tu roz­wo­jo­wi rol­nic­twa. Gmi­na od lat jest zresz­tą zna­na jako „zie­lo­ne zagłę­bie sto­li­cy”, na jej tere­nie znaj­du­je się naj­więk­szy w Pol­sce Rol­no – Spo­żyw­czy Rynek Hur­to­wy w Broniszach.

Pier­wot­na nazwa miej­sco­wo­ści to Poża­ro­wy – funk­cjo­no­wa­ła ona w cza­sach, gdy była to jesz­cze wieś ksią­żę­ca. Nazwa „Oża­rów” poja­wi­ła się z koń­cem XVI wie­ku. W 1901r. na osie­dlu Fran­cisz­ków wybu­do­wa­no hutę szkła, pra­wie trzy­dzie­ści lat póź­niej powsta­ła fabry­ka kabli (funk­cjo­nu­ją­ca aż do 2003r.). W 1939 roku ery­go­wa­no para­fię Oża­rów (z sie­dzi­bą w Ołtarzewie).

Inscenizacja bitwy Ożarowskiej

Insce­ni­za­cja bitwy Ożarowskiej

W cza­sie kam­pa­nii wrze­śnio­wej na zachód od Ołta­rze­wa zosta­ła sto­czo­na bitwa mię­dzy nacie­ra­ją­cy­mi woj­ska­mi hitle­row­ski­mi, a Armią Poznań i Armią Łódź. W paź­dzier­ni­ku 1944 w dwor­ku Reiche­rów w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim został pod­pi­sa­ny akt kapi­tu­la­cji powsta­nia war­szaw­skie­go. Po tym wyda­rze­niu Niem­cy utwo­rzy­li tu dwa obo­zy przej­ścio­we – dla powstań­ców w fabry­ce kabli, nato­miast dla cywi­li wypę­dzo­nych ze sto­li­cy w hucie szkła.

Pra­wa miej­skie Oża­rów otrzy­mał w 1967 roku, wte­dy też do nazwy miej­sco­wo­ści doda­no człon „Mazo­wiec­ki”. Herb mia­sta zatwier­dzo­no w 1989 roku; jego tar­czę podzie­lo­no na czte­ry czę­ści. Po lewej stro­nie widocz­ne są czer­wo­ne pło­mie­nie, nawią­zu­ją­ce do histo­rycz­nej nazwy „Poża­ro­wy”, nato­miast pra­wa stro­na sym­bo­li­zu­je rol­nic­two (obec­na jest tu czte­ro­list­na koni­czy­na oraz zie­lo­na barwa).

Wśród ludzi zwią­za­nych z Oża­ro­wem jest m.in. Janusz Kuso­ciń­ski, któ­ry spę­dził tu dzie­ciń­stwo, jak rów­nież Ire­na Zarzyc­ka – pisar­ka, pra­cu­ją­ca nie­gdyś jako nauczy­ciel­ka w tutej­szej szkole.

Do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go może­my doje­chać z War­sza­wy auto­bu­sem linii 713 (stre­fa pod­miej­ska), jak rów­nież auto­bu­sa­mi PKS Gro­dzisk Mazo­wiec­ki, w kie­run­ku na Bło­nie i Socha­czew. Znaj­du­je się tu też sta­cja kolejowa.

Co warto zobaczyć na terenie gminy ?

 • Dwór w Pilasz­ko­wie z 1820r., oto­czo­ny sta­rym par­kiem z pomni­kiem gene­ra­ła Dąbrow­skie­go. Mie­ści się tutaj Muzeum Dwo­ru Pol­skie­go, gdzie moż­na obej­rzeć licz­ne pamiąt­ki zwią­za­ne z histo­rią Pol­ski i wła­ści­cie­la­mi Pilasz­ko­wa. Zna­ne jest ono rów­nież jako Muzeum Insu­rek­cji Kościusz­kow­skiej, gdyż to tutaj sta­cjo­no­wał sztab powsta­nia. Dwór gościł nie­gdyś Jana III Sobie­skie­go, Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go oraz Józe­fa Wybic­kie­go. Zde­wa­sto­wa­ny po woj­nie, w latach osiem­dzie­sią­tych został grun­tow­nie odno­wio­ny. Od 2003 roku przy dwo­rze mie­ści się naj­więk­sze na Mazow­szu Muzeum Pojaz­dów Kon­nych, gdzie podzi­wiać może­my cie­ka­we eks­po­na­ty – od chłop­skich wozów, poprzez doroż­ki, wóz cygań­ski po pięk­ne karety.
 • Dwo­rek przy ul. Ponia­tow­skie­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim – to tutaj 2 X 1944 pod­pi­sa­no akt kapi­tu­la­cji Powsta­nia War­szaw­skie­go. Wybu­do­wa­no go na począt­ku XIX wie­ku; obec­nie jest to teren prywatny.
 • Kom­pleks zabyt­ko­wy w Goła­sze­wie – wpi­sa­ny do reje­stru zabyt­ków; w jego skład wcho­dzi mię­dzy inny­mi neo­re­ne­san­so­wy dwór z poło­wy XIX wie­ku. Par­te­ro­wy, muro­wa­ny budy­nek zbu­do­wa­ny jest na pla­nie pro­sto­ką­ta, z dwie­ma drew­nia­ny­mi weran­da­mi. Ota­cza go park, w któ­re­go głę­bi znaj­du­je się sta­ra kaplicz­ka i daw­ny spi­chlerz, prze­ro­bio­ny obec­nie na pra­cow­nię rzeźbiarską.
 • Dwór w Duch­ni­cach – wybu­do­wa­no go w 1867 roku na wzór neo­re­ne­san­so­wej wil­li wło­skiej. Do dziś kolej­ne remon­ty ode­bra­ły budow­li nie­któ­re sty­lo­we cechy. Jest to dwór muro­wa­ny, pod­piw­ni­czo­ny, z tara­sem na wyso­ko­ści pierw­sze­go pię­tra, do któ­re­go pro­wa­dzą scho­dy. Roz­cią­ga się z nie­go widok na pozo­sta­ło­ści par­ku, w któ­rym zna­leźć moż­na oka­zy starodrzewu.
 • Park Ołta­rzew­ski – leży na prze­dłu­że­niu sta­rej lipo­wej alei pro­wa­dzą­cej do nie­ist­nie­ją­ce­go już dziś dwor­ku, znisz­czo­ne­go na począt­ku II woj­ny świa­to­wej. Na oko­ło 15 hek­ta­rach znaj­du­je się roślin­ność leśna, w któ­rą zagłę­bia­ją się alej­ki pro­wa­dzą­ce do czte­rech sta­wów poło­żo­nych w pół­noc­nej czę­ści. Zacho­wa­ły się tutaj cen­ne oka­zy drzew, takie jak wiąz szy­puł­ko­wy, lipa drob­no­list­na czy jesion wynio­sły. Od połu­dnia park gra­ni­czy z semi­na­rium księ­ży pallotynów.
 • Dwór w Umia­sto­wie – pocho­dzi z XIX wie­ku, wybu­do­wa­ny został w sty­lu kla­sy­cy­stycz­nym. Obej­rzeć w nim moż­na wspa­nia­łą kolek­cję her­bów szla­chec­kich wyko­na­nych róż­ny­mi tech­ni­ka­mi (od malo­wa­nych na desce far­bą olej­ną po kunsz­tow­nie wyko­na­ne na rodo­wej por­ce­la­nie), a tak­że wie­le innych przed­mio­tów przy­bli­ża­ją­cych nam życie pol­skiej szlachty.
 • Kom­pleks zabyt­ko­wy w Pło­cho­ci­nie – wznie­sio­ny w 1854 roku, w XX wie­ku prze­szedł prze­bu­do­wę. Jest to budy­nek neo­re­ne­san­so­wy, z cegły, o nie­re­gu­lar­nym, wydłu­żo­nym kształ­cie. Od połu­dnia posia­da dwu­pię­tro­wą wie­żę. Wokół zacho­wa­ły się pozo­sta­ło­ści par­ku kra­jo­bra­zo­we­go. W Pło­cho­ci­nie znaj­du­je się rów­nież zabyt­ko­wa kuź­nia z 1813 roku, zacho­wa­na w bar­dzo dobrym sta­nie. Jak gło­si tra­dy­cja, tutej­szy kowal pod­ku­wał konia Napo­le­ona, gdy jego woj­ska prze­cho­dzi­ły przez te tereny.
 • Rezer­wat „Woli­ca” w doli­nie Utra­ty – las łęgo­wy nie­mal w cało­ści powstał natu­ral­nie. Zaob­ser­wo­wać tu moż­na ogrom­ną róż­no­rod­ność gatun­ko­wą roślin, a przy odro­bi­nie szczę­ścia rów­nież zwie­rząt, gdyż rezer­wat jest jedy­nym w oko­li­cy schro­nie­niem zwie­rząt leśnych.

Inne atrakcje:

 • pły­wal­nia miej­ska, w któ­rej skład wchodzą: 
  • base­ny rekre­acyj­ne, spor­to­wy oraz do nauki pływania
  • kor­ty teni­so­we i hala spor­to­wa (za pływalnią)
 • impre­zy cykliczne: 
  • w dru­giej poło­wie paź­dzier­ni­ka odby­wa się Festi­wal Muzy­ki Kame­ral­nej „Muzy­ka w bar­wach jesieni”
  • w trze­ci week­end czerw­ca Dni Ożarowa
  • nato­miast w czerw­cu Bieg Kusocińskiego.