03.12.2016 r. Odpust Domowy św. Franciszka Ksawerego

widokowka_ozarow_2016Zapra­sza­my Ser­decz­nie człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, naszych Przy­ja­ciół Domu Misyj­ne­go i Sąsia­dów nasze­go Domu na Mszę św. Odpu­sto­wą w inten­cjach naszych przy­ja­ciół i dar­czyń­ców 03.12.2016 roku o godz. 17.00 . Mszy św. będzie prze­wod­ni­czył i homi­lie wygło­si ks. Dawid Wró­blew­ski Misjo­narz krwi Chry­stu­sa z Łabuniek.

Misjo­na­rze Krwi Chrystusa