Jubileusz 200 lecia CPPS i odpust św. Franciszka Ksawerego

Razem ze Wspól­no­tą Krwi Chry­stu­sa Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go i Wszyst­ki­mi Przy­ja­ciół­mi i Współ­pra­cow­ni­ka­mi nasze­go Domu Misyj­ne­go świę­tu­je­my odpust św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go i Jubi­le­usz 200 lat powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

 Plan odpu­stu i jubileuszu:

 16:00 - Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Pro­bosz­cza Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go z Oża­ro­wa Maz. - Sta­ni­sła­wa Zaro­sy SAC

 17:30 - Wspól­na Apapa

18.30 Blok wykła­dów o histo­rii i ducho­wo­ści Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

1. Misjo­na­rze Krwi Chry­stusa  1815-2015 (15 sierp­nia 1815 roku – począt­ki Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stusa), prof. Wal­de­mar Roz­yn­kow­ski Toruń)

2. Kie­row­nic­two ducho­we według św. Kaspra del Bufa­lo, ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, CPPS

        

                                                      21.00 Apel Jasno­gór­ski i zakoń­cze­nie spotkania