1-3.12.2017 Rekolekcje dla rodzin z PP. Pulikowskich w Swarzewie

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwigą 

Ter­min: 01-03.12.2017 r.

 Temat: Poko­chać teściową

Roz­po­czę­cie w pt godz. 18.oo kola­cją i zakoń­cze­nie w niedz. 

godz. 14.00 obiadem

Miej­sce: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Józefa
ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a  Swa­rze­wo; Pocz­ta: 84-100 Puck
tel.:(58) 674 14 29

www.ozarow.cpps.pl   e-mail: swarzewo@odkupieni.pl

Zachę­ca­my  do uczest­ni­cze­nia w całym  pro­gra­mie rekolekcji ! 

Uwa­ga!  opie­ka nad dzieć­mi (od 3 lat) zapew­nia­my tyl­ko pod­czas kon­fe­ren­cji. Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych rekolekcji

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzinnego !

Zgło­sze­nia: Fur­ta, Tel. 58) 674 14 29 lub ks. Bogu­sław 694 451 259,                                          e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 26.11.2017 r.

Ofia­ra za udział w reko­lek­cjach: 180,00 zł./osoba doro­sła; 90,00 zł./dzieci od trzech lat

Ofia­ra obej­mu­je: zakwa­te­ro­wa­nie, peł­ne wyży­wie­nie, udział w rekolekcjach

Ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 120 zł

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na konto:

Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny. Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  PKO BP SA Wej­he­ro­wo 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopi­skiem „ofia­ra na (…)”

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go.   (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Planowania …