Rekolekcje dla Rodzin w Ożarowie Maz. 2017

Sło­wo Życia  i temat roku: „Idź­cie… i głoście”
Msza świę­ta na roz­po­czę­cie rekolekcji

od prawej: ks. Ksawery Kujawa CPPS i ks. Sebastian Pięta CPPS

       od pra­wej: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS i ks. Seba­stian Pię­ta CPPS

W jadal­ni

Pro­gram wpro­wa­dza­ją­cy w reko­lek­cje i rekre­acyj­ny zakoń­czo­ny modlitwa


Dni reko­lek­cyj­ne:
Rodzin­na modli­twa poranna
»> Kon­fe­ren­cja dla mał­żon­ków - ks. Ksa­we­ry CPPS «< zdjęcia

rów­no­le­gły pro­gram w gru­pach przed­szko­la i dzie­ci szkol­nych - ks. Seba­stian CPPS
klik­nij i zobacz zdjęcia
zobacz fil­mik

Powrót dzieci z placu zabaw: <filmik

Po kon­fe­ren­cji czas na dia­log mał­żeń­ski wg zagad­nień z konferencji

Roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go (w gru­pach z ani­ma­to­ra­mi)<zdję­cia
 
Msza świę­ta (kaza­nie osob­ne dla dzie­ci) <zdję­cia

   
Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo pokutne

Msza świę­ta i odno­wie­nie przy­rze­czeń małżeńskich

Film: Odno­wie­nie przy­rze­czeń małżeńskich


»Fil­mik z odno­wio­ną mał­żeń­ską rado­ścią «<klik­nij w link

Insce­ni­za­cje ku rado­ści wszyst­kich < zdjęcia

Msza święta na zakoń­cze­nie rekolekcji

 

 

 

 

 

 

Reflek­sje z rekolekcji:

Naresz­cie uda­ło nam się uczest­ni­czyć z całą rodzi­ną reko­lek­cjach, odpo­wia­dał nam ter­min i cena. Było cudow­nie. Nie­zbyt napię­ty gra­fik zajęć, cudow­ni ludzie, pięk­ny teren wokół. Nowe tre­ści, z któ­ry­mi się jesz­cze nie zetknę­li­śmy. Reko­lek­cje umoc­ni­ły nasze mał­żeń­stwo, dały wie­le reflek­sji co pro­wa­dze­nia życia chrze­ści­jań­skie­go (doce­nie­nia sie­bie nawza­jem, radze­nie sobie w kon­flik­cie z ludź­mi na Boży sposób).

* * *

Mie­li­śmy czas dla rodzi­ny (i na ten czas bez obo­wiąz­ków domo­wych i zawo­do­wych). Mogli­śmy spo­koj­nie poroz­ma­wiać jako mał­żon­ko­wie (bez dzie­ci). Ogól­nie reko­lek­cje zmie­ni­ły spoj­rze­nie na problemy.

* * *

Na reko­lek­cjach czu­li­śmy się dość swo­bod­nie i dobrze. Podo­ba­ły nam się ado­ra­cje. Przy­po­mnia­ły nam jak waż­ny jest czas na dialog.