14-17.11.2016 r. Rekolekcje dla Księży

IMG_0104 Ser­decz­nie zapra­sza­my Księ­ży Opie­ku­nów Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa na swo­je dorocz­ne reko­lek­cje w terminie:

14-17.11.2016 r.

Temat: Być uczniem Jezusa

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19. 

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  kom: 694 451 259 

Zgło­sze­nia do: 09.11.2016 r.

Ofiara:200 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 14.11.16 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 17.11.16 r. obiadem.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych rekolekcjach !

----------------------------------------

Być uczniem Jezusa:

To zna­czy czło­wie­kiem nie z tego świa­ta. To co nas czy­ni ludź­mi tego świa­ta to zanik modli­twy, ado­ra­cji, litur­gii godzin, medy­ta­cji. Wte­dy jeste­śmy wcią­gnię­ci przez ten świat, sta­je­my się czę­ścią tego świa­ta. Świat nas lubi i popie­ra, sta­je­my po jego stro­nie zamiast po stro­nie Ewan­ge­lii. My mamy strzec depo­zy­tu wia­ry, gło­sić Kró­le­stwo Boże, a nie zmie­niać je, zmie­niać  naukę Jezu­sa. Mamy uni­kać tego co cha­rak­te­ry­zu­je ten świat:

- Pożą­dli­wo­ści oczu, (kult pie­nią­dza i materii)

- Pożą­dli­wo­ści cia­ła (kult cia­ła i boż­ka seksu)

- Pychy tego świa­ta (kult ego­izmu i wła­dzy, poku­sa pano­wa­nia nad światem)

----------------------------------

Pro­po­no­wa­ny plan rekolekcji:

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa

14-17.11.2016 r.

Temat: Być uczniem Jezusa

Sło­wo życia: Uwa­żaj­cie na sie­bie (Łk 21,34)

Pro­wa­dzą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa i zapro­sze­ni Goście

Ponie­dzia­łek 14.11.2016 r.

18.00 Kola­cja

20.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty i Kon­fe­ren­cja wstępna

21.00 Apel Jasno­gór­ski, Hymn do Ducha Świętego

Wto­rek 15.11.2016 r.

8.00 Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

9.00 Śnia­da­nie

-kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja I (Ubó­stwo kapłańskie)

10.45 Czas pustyni

12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

13.00 Obiad

15.30 Kon­fe­ren­cja II (Czy­stość kapłańska)

17.00 Nabo­żeń­stwo Pokutne

18.00 Msza św. (Nie­szpo­ry)

19.00 Kola­cja

20.00 Dróż­ki Krwi Chrystusa

-Apel Jasno­gór­ski

Śro­da 16.11.2016 r.

8.00 Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

9.00 Śnia­da­nie

-kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja III: (Posłu­szeń­stwo kapłań­skie) Spo­tka­nie z zapro­szo­nym Gościem dk. prof. Wal­de­mar Rozynkowski

11.00 prze­rwa

11.30 Kon­fe­ren­cja IV : (Służ­ba kapłań­ska) dk. prof. Wal­de­mar Rozynkowski

12.45 Msza św. z modli­twą w cią­gu dnia

13.45 Obiad

- Czas pusty­ni (daj się popro­wa­dzić Ducho­wi Świętemu).

16.00  Godzi­na pytań: spo­tka­nie dk. prof. Wal­de­mar Rozynkowski

18.00 Kola­cja

19.00 Kon­fe­ren­cja V: Wier­ność kapłań­skaSakra­men­tal­ne Mał­żeń­stwo (doświad­cze­nia Wspól­no­ty Sychar spo­tka­nie z zapro­szo­nym Gościem)

20.00 Nie­szpo­ry i Ado­ra­cja Najśw. Sakramentu

- Apel Jasnogórski

Czwar­tek 17.11.2016 r.

8.00 Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

9.00 Śnia­da­nie

-kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja VI (Ducho­wość Krwi Chrystusa)

11.00 Wymia­na doświadczeń

12.00 Msza św. z modli­twą w cią­gu dnia

13.00 Obiad

-Zakoń­cze­nie reko­lek­cje Te-Deum   AMDG !