16/17.04.2016 r. Nocne Czuwanie Modlitewne w Domu Misyjnym

Temat ” Peł­ne Zwy­cię­stwo” (Rz 8,35-37)

Plan:

20.00 Zawią­za­nie wspólnoty(herbata we wspólnocie)

20.30 Nie­szpo­ry

21.00 Kon­fe­ren­cja

22.00  Prze­rwa

22.30 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu (oka­zja do Spowiedzi)

24.00 Msza św. (Paster­ka)

01.00 Prze­rwa

01.30 Roz­wa­ża­nie Pisma św.

2.30 Rekre­acja

  •  Jutrz­nia                                                                                                                                                              Ser­decz­nie Zapra­sza­my Wspól­no­ta Domu św. Fr. Ksa­we­re­go z Oża­ro­wa Maz. Zgło­sze­nia Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skie­go 1905-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki tel.:(22) 722 12 57;  e-mail: oza­row @odkupieni.pl
  • Następ­ne czu­wa­nie noc­ne w naszym Domu przed Uro­czy­sto­ścią  Zesła­nia Ducha św. Zapra­sza­my! 14/15.05.2016 r.