2016/17 Bal nadziei-Bal sylwestrowy po Chrześcijańsku w Ożarowie Maz.

sylwester2Bal syl­we­stro­wy po Chrze­ści­jań­sku 2016/2017 rok                                                      

Tema­tem tego­rocz­ne­go Syl­we­stra będzie nadzie­ja.

Zapra­sza­my do uczest­ni­cze­nia wła­śnie w tym duchu bar­dzo pozy­tyw­nym, zawsze patrzą­cym z wia­rą na cale nasze życie. Kolo­rem nadziei jest kolor zie­lo­ny. Niech on przemawia.

Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4).

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa; ul. Zamoy­skie­go 19

Ter­min zgło­szeń: do 27.12.2016 z przed­pła­tą 80 zł.

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: bogusław@odkupieni.pl; 694451259

Uwa­ga! Moż­li­wość noc­le­gu i przy­jaz­du z dziećmi

Ofia­ra: 120 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie i śnia­da­nie 01.01.17 o 9.30.   110 zł. bez noc­le­gu. Dzie­ci powy­żej 3-go roku życia ofia­ra 60 zl.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, oraz tych, któ­rzy pra­gną ten  szcze­gól­ny czas w roku prze­żyć we wspól­no­cie, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi i oso­by samot­ne.

Uwa­ga!  Syl­we­ster bez­al­ko­ho­lo­wy ! Mile widzia­ne wła­sne wypie­ki ! Moż­na zabrać sztucz­ne ognie! Roz­po­czy­na­my Mszą św. w kapli­cy Domu Misyj­ne­go o 19.30 będąc już w miłych Panu stro­jach wie­czo­ro­wych i balo­wych ( z nich wszyst­kich Pan się cie­szy!). Koń­czy­my Mszą św. 01.01.2017 godz. 11.00.

Bilet Wstę­pu !    Pro­si­my o odpo­wied­ni strój wie­czo­ro­wy! Pro­si­my tak­że o przy­go­to­wa­nie pięk­nych, peł­nych miło­ści życzeń dla bliź­nich, nie koniecz­nie wszyst­kie­go naj­lep­sze­go tzn. nie wia­do­mo, czego…

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem “Syl­we­ster”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

Jezus z Naza­re­tu swo­imi sło­wa­mi, gesta­mi i całą swo­ją oso­bą obja­wia miło­sier­dzie Boga. Potrze­bu­je­my nie­ustan­nie kon­tem­plo­wać tę tajem­ni­cę miło­sier­dzia. Jest ona dla nas źró­dłem rado­ści, uko­je­nia i poko­ju. Jest warun­kiem nasze­go zba­wie­nia. Miło­sier­dzie to jest sło­wo, któ­re obja­wia Prze­naj­święt­szą Trój­cę. Miło­sier­dzie to naj­wyż­szy i osta­tecz­ny akt, w któ­rym Bóg wycho­dzi nam na spo­tka­nie. (Papież Franciszek).

Celem tego spo­tka­nia jest uka­za­nie i doświad­cze­nie tego, że oso­ba wie­rząca moż­ne też chwa­lić Boga tań­cem i ma być rado­sna rado­ścią Pana, szcze­gól­nie w rodzi­nie tej, w któ­rej żyje na co dzień i w tej, któ­ra nazy­wa się ojczyzną!!
Rok 2016 był rokiem Miło­sier­dzia. Mie­li­śmy oka­zję i mamy nadal prak­ty­ko­wać uczyn­ki miło­sier­dzia co do cia­ła i co do duszy. Mie­li­śmy oka­zję tak­że w spo­sób szcze­gól­ny doświad­czyć Miło­sier­dzia od stro­ny Boga w Sakra­men­tach jak i sami prze­ba­czać innym.  Prze­ba­cze­nie, oraz pojed­na­cie jest źró­dłem praw­dzi­we­go poko­ju.  Pra­gnie­my w ten szcze­gól­ny wie­czór i noc syl­we­stro­wą wiel­bić Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, któ­ry jest Panem cza­su i prze­strze­ni, któ­ry Jest obec­ny i nas zba­wia nie­ustan­nie. Kto pra­gnie być z nami i wiel­bić Pana tań­cem w atmos­fe­rze Domu Misyj­ne­go niech czu­je się zaproszony !

Plan powsta­je i wnet się tutaj pokaże !!!