Echo z Rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

Pozdra­wiam w Chrystusie !
Już teraz zapra­szam Was do uczest­nic­twa w waka­cyj­nych reko­lek­cjach dla rodzin.

Ter­mi­ny reko­lek­cji:

Lipiec 2017 r.:  Oża­rów Maz. ter­min w przy­go­to­wa­niu. Swa­rze­wo ter­mi­ny umiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Domu. 1

Sier­pień 2017 r.: 15-20.08.2017 r. Oża­rów Maz.  i   04-09.08.2017 r. Swarzewo

Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i młodzieżą

Ter­min: 15-20.08.2017 r.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Rodzi­ny ze Wspól­not Kato­lic­kich min.

Porad­nic­twa Rodzin­ne­go, Wspól­no­ty Sychar, Pro­jekt Róza(…)

Temat reko­lek­cji: W przy­go­to­wa­niu

Sło­wo Życia: „Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19-20)

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Ter­min zgło­szeń: do 10.08.2017 z przed­pła­tą 125 zł. od osoby

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: 250 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie dzie­ci wiek 0-5 pro­mo­cja gra­tis, od 6 roku życia 150 zł. (Uwa­ga ! ofia­ry mogą ulec zmianie).

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. jak też i nad morzem w Swa­rze­wie. Do pro­wa­dze­nie tych reko­lek­cji zapra­szam jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzinnym.

Uwa­gi Organizacyjne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców i tak­że  pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

  1. czy­li w godzi­nach: 9.30-13.15
  2. 16.30-18.00  w dniu warsz­ta­tów np. kosmetycznych.
  3. 19.30 – 22.00

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dziećmi 

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps   Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

dsc_0225 dsc_0228

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwi­gą w ter­mi­nie 25-27.11.2016 roku na temat: Świę­tość Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa odby­ły się. Gości­li­śmy PP. Puli­kow­skich,  PP Tla­gów oraz Panią Doro­tę ze Wspól­no­ty Trud­nych Mał­żeństw ” Sychar”

Oto na gorą­co prze­sła­ny e-mail jako owoc z tych rekolekcji:

Ser­decz­nie Księ­dzu dzię­ku­je­my za zor­ga­ni­zo­wa­nie świet­nych reko­lek­cji z Pań­stwem Pulikowskimi.

Pięk­ny i bar­dzo war­to­ścio­wy czas –pew­nie nie­jed­no mał­żeń­stwo dzię­ki tym reko­lek­cjom będzie lepiej funk­cjo­no­wa­ło na co dzień, a może były i takie, któ­re zosta­ły ura­to­wa­ne znad prze­pa­ści roz­pa­du związ­ku. I może nie­jed­no mał­żeń­stwo da świa­dec­two wia­ry w śro­do­wi­skach, w któ­rych żyją.

My w każ­dym bądź razie swo­je łupy do domu powieź­li­śmy J.

Pozdra­wia­my (gorą­co z Klesz­cze­wa pod Prusz­czem Gdań­skim) po bez­piecz­nym powro­cie do domu.

Kata­rzy­na i Jacek.

-------------------------------------------------

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Planowania …