8/9.12.2018 Czuwanie Ogólnopolskie Wspólnoty Krwi Chrystusa na Jasnej Górze

Pla­kat wer­sja z tematami(1)
OGÓLNOPOLSKIE NOCNE CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA
i wszyst­kich jej sym­pa­ty­ków i chętnych.
Głów­ny temat: Mary­ja Oblu­bie­ni­cą Ducha Świętego

Dzię­ku­je­my Bogu, że pozwo­lił nam jako Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa spo­tkać się u stóp naszej Wspól­nej Mat­ki Jasno­gór­skiej i Nie­po­ka­la­nej i w ser­cu nasze­go naro­du na Jasnej Górze. To spo­tka­nie odby­ło się w dniu 8.12.2018 r. w 210 rocz­ni­cę powsta­wa­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Rzy­mie i w 65-rocz­ni­cę powsta­nia Ape­lu Jasnogórskiego.
Mając do wybo­ru dwa roz­wa­ża­nia ape­lo­we pierw­sze o Maryi Nie­po­ka­la­nej i o kon­se­kwen­cjach grze­chu w życiu ludz­kim oraz o sumie­niu wybra­łem to dru­gie idąc za wska­za­nia­mi św. Jana Paw­ła II, któ­ry powie­dział, że Pol­ska potrze­bu­je dzi­siaj ludzi sumie­nia. Jeśli nie będzie­my ludź­mi sumie­nia to nie ma nas jako naro­du, znik­nie rodzi­na i wszel­kie war­to­ści wyż­sze, tak­że wia­ra. Myślę że war­to powra­cać do homi­lii św. Jana Paw­ła II ze Sko­czo­wa z 22.05.1995 roku gdzie on pod­kre­śla że naj­bar­dziej dziś palą­cym pro­ble­mem w Pol­sce pozo­sta­je spra­wa ładu moral­ne­go (por.Tamże).

Pozdra­wiam wszyst­kich któ­rzy uczest­ni­czy­li w naszym Jasno­gór­skim czu­wa­niu, a szcze­gól­nie tych któ­rzy Go współ­two­rzy­li przez przy­go­to­wy­wa­nie pro­gra­mu dając swo­je ser­ce i pot. Pozdra­wiam w Krwi Baranka.

Czu­wa­nie roz­po­czę­ło się Ape­lem Jasno­gór­skim, w któ­rym roz­wa­ża­nie pro­wa­dzi ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS - Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go przy­go­to­wa­ła temat:
Mary­ja obec­na w życiu i misji Kościoła