Swarzewo 29.09-01.10.2017 Rekolekcje/warsztaty : „Przed Twoim obliczem Panie” modlitwa uwielbienia przez taniec.

Ser­decz­nie Zapra­sza­my w dniach:

29.09-01.10.2017 na Rekolekcje/warsztaty : „Przed Two­im obli­czem Panie” modli­twa uwiel­bie­nia przez taniec.

Czyż nie wie­cie, że cia­ło wasze jest świą­ty­nią Ducha Świę­te­go, któ­ry w was jest,

a któ­re­go macie od Boga, i że już nie nale­ży­cie do samych sie­bie? Za wiel­ką, bowiem cenę zostaliście

naby­ci. Chwal­cie, więc Boga w waszym cie­le!” (1 Kor 6,19-20)

Dia­ko­nia Tań­ca RDK Die­ce­zji gdańskiej

zapra­sza na rekolekcje/warsztaty :

Przed Two­im obli­czem Panie”

Celem reko­lek­cji będzie przy­bli­że­nie tematyki

modli­twy uwiel­bie­nia przez taniec. 

Posta­ra­my się odpo­wie­dzieć na pytania:

-Czy taniec może być duchowy?

-Jaką rolę odgry­wał i odgry­wa w histo­rii ludzkości,

czło­wie­ka?

-Co to zna­czy modlić się tań­cem? Co to zna­czy, że

moje cia­ło się modli?

-Jaką rolę odgry­wa moje cia­ło w życiu duchowym?

Ufa­my, że Duch Świę­ty będzie nas pro­wa­dził i już

teraz Go o to gorą­co prosimy!

Czas reko­lek­cji, oprócz kon­fe­ren­cji i wspólnej

modli­twy (w tym też Eucha­ry­stia i adoracja

Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu) połą­czo­ny będzie z

nauką tań­ców do zna­nych i mniej zna­nych pieśni

chwa­ły.

Aby uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach nie potrzeba

posia­dać spe­cjal­nych umie­jęt­no­ści czy

przy­go­to­wa­nia tanecz­ne­go. Tań­ce są bar­dzo pro­ste i

może tań­czyć je napraw­dę każdy.

 

TERMIN: 29.09-01.10.2017

MIEJSCE: Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Swa­rze­wo ul. Pro­no­bi­sa 6a

Owo­ce tego kur­su modli­twy tań­cem zobacz dla zainteresowanych:

https://photos.app.goo.gl/5KMXw8Gcnq6iSAgx1