Rekolekcje Animatorów WKC - 02-05.05.2017 r. Zebranie Krajowe 6-7.05.2017 r.

Plan Reko­lek­cji Ani­ma­to­rów WKC - 02-05.05.2017. (Dom św. Kaspra)

(Kon­fe­ren­cje dr Doro­ta Dźwig UKSW Gdynia)

Temat: Ducho­wość ludzi świeckich

Wto­rek 02.05.2017. (dzień przyjazdu)

18.30 – Kolacja

19.30 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na Antro­po­lo­gicz­ny wymiar duchowości-„Boże mój Boże-szu­kam Ciebie”

20.30 – Eucha­ry­stia( Ks. Andrzej CPPS)

Śro­da 03.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – II Kon­fe­ren­cja: Modli­twa u pod­staw życia ducho­we­go- „Daj mi pić”

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – III Kon­fe­ren­cja: Rady ewan­ge­licz­ne w życiu ludzi świec­kich- „Bło­go­sła­wie­ni…

17.00 – Czas w milczeniu

18.00 – Nieszpory(Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymia­na doświadczeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) Ks. Daniel CPPS

Czwar­tek 04.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – IV Kon­fe­ren­cja: Potrze­ba cią­głej for­ma­cji-dro­ga do świę­to­ści-Bądź­cie dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec mój”

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogu­sław CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – V Kon­fe­ren­cja: Maryj­ny wymiar duchowości-”Oto ja słu­żeb­ni­ca Pańska”

17.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

18.00 – Nie­szpo­ry( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymia­na doświadczeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) ks. Daniel CPPS

Pią­tek 05.05.2017.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śniadanie

9.30 – VI Kon­fe­ren­cja: Moje zaan­ga­żo­wa­nie w apo­stol­stwie (Rysy ducho­wo­ści, któ­re nale­ży pogłębić)

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Pro­win­cjał CPPS )

13.00 – Obiad

- zakoń­cze­nie rekolekcji.

AMDG !

-----------------------------------------

Podzia­ły dyżu­rów litur­gicz­nych ani­ma­to­rów i mode­ra­to­rów WKC:

Dyżur litur­gicz­ny I – mini­stran­ci, kadzi­dło na nabo­żeń­stwach, czy­ta­nia na Mszy św.

Dyżur litur­gicz­ny II – psalm mię­dzy­lek­cyj­ny ‚pro­wa­dze­nie jutrz­ni lub nieszporów;

Dyżur litur­gicz­ny III - Przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie śpie­wów na Mszy św. i nabo­żeń­stwach – Odpo­wie­dzial­ni Ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nów wg nastę­pu­ją­cej Kolej­no­ści cyklicz­nie powtarzane:

Pod­re­gion Swarzewski

Pod­re­gion Ożarowski

Pod­re­gion Zamoyski

Pod­re­gion Częstochowski

Homi­lie na Mszy św./ Komen­ta­rze na nabo­żeń­stwach – Mode­ra­to­rzy Pod­re­gio­nów WKC;  Kto prze­wod­ni­czy ten gło­si Sło­wo Boże.


Pro­gram Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC

6-7.05.2017 Dom św. Kaspra Częstochowa

Złą­cze­ni wspól­no­tą dążeń niech zabie­ga­ją z zapa­łem o posłu­szeń­stwo Bogu i o przy­czy­nia­nie się do wza­jem­ne­go wzro­stu; niech oka­zu­ją sobie wza­jem­nie należ­ny sza­cu­nek, a w zacho­wa­niu i postę­po­wa­niu łączą powa­gę z uprzejmością”.

( Św. Kasper del Bufalo)

Sobo­ta - 06.05.2017

7:30 – Jutrznia
8:00 - Śniadanie

I sesja 9:30 -  10:30

 • Roz­po­czę­cie Zebrania
 • Pieśń do Ducha Świę­te­go „O Stwo­rzy­cie­lu Duchu…”
 • Przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków Zebrania
 • Spraw­dze­nie listy obecności
 • Wybór pro­to­ko­lan­ta
 • Wybór skru­ta­to­rów
 • Przed­sta­wie­nie spraw wnie­sio­nych na agen­dę (moż­li­wość wnie­sie­nia spraw na Zebranie).
 • Spra­woz­da­nia z funk­cjo­no­wa­nia WKC w kaden­cji 2015-17 w Pod­re­gio­nie Swarzewskim
 • Spra­woz­da­nia z funk­cjo­no­wa­nia WKC w kaden­cji 2015-17 w Pod­re­gio­nie Zamoyskim

Prze­rwa 15’

II sesja 10:45 – 11:45

Spra­woz­da­nia z funk­cjo­no­wa­nia WKC w kaden­cji 2015-17 w Pod­re­gio­nie Częstochowskim

Spra­woz­da­nia z funk­cjo­no­wa­nia WKC w kaden­cji 2015-17 w Pod­re­gio­nie Ożarowskim

Spra­woz­da­nie z funk­cjo­no­wa­nia WKC młodych

Spra­woz­da­nia z funk­cjo­no­wa­nia WKC w kaden­cji 2015-17 Rady Kra­jo­wej WKC

 • Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści finan­so­wej w kaden­cji 2014-17 – ani­ma­tor krajowy

Prze­rwa 15’

III sesja 12:00 - 13:00

 • Pra­ce nad Regu­la­mi­nem WKC

13:15 Obiad 

IV sesja 15:00 – 16:30

 • Pra­ce nad Regu­la­mi­nem WKC

V sesja 17.00 – 18.00

 • Pre­zen­ta­cja przez Pod­re­gio­ny kan­dy­da­tów na ani­ma­to­rów kra­jo­wych WKC
 • Przed­sta­wie­nie się i pre­zen­ta­cja pro­gra­mu dla WKC

18.30 – kolacja

19:30 – Eucharystia

Ado­ra­cja  Najśw. Sakra­men­tu do 22.00 (lub całonocna)

Nie­dzie­la  - 07.05.2017

7:30 – Eucharystia

8:30 – Śniadanie

VI sesja  9:30 – 10:30

 • Wybo­ry ani­ma­to­rów kra­jo­wych WKC na kaden­cję 2017-2020
 • Temat for­ma­cyj­ny 2017/18(informacja)
 • Pra­ce nad Regu­la­mi­nem WKC

Prze­rwa 30’

VII sesja  11:00 – 12:30

 • Pra­ce nad Regu­la­mi­nem WKC
 • Spra­wy wnie­sio­ne na Zebra­nie lub przez uczest­ni­ków w trak­cie Zebrania.
 • Na pod­sta­wie Sta­tu­tów WKC Regio­nu Pol­skie­go & 9 p.8;p.10 &10 p.3f; p.4; gdzie WKC współ­pra­cu­je z inny­mi rucha­mi w ini­cja­ty­wach ewan­ge­li­za­cyj­nych i pro­mu­je chrze­ści­jań­ski model rodzi­ny - Infor­ma­cja o Wspól­no­cie Sychar.
 • Zakoń­cze­nie Zebrania

13:00 – Obiad

AMDG