Rekolekcje o duchowości Krwi Chrystusa 08-10.09.2017 r. w Ożarowie Maz.

Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa   08-10.09.2017 r.

Św. Kasper powta­rzał swo­im misjo­na­rzom sło­wa Fili­pa Neri: „Uwa­żaj­cie, aby przy posia­da­niu rze­czy nie zabra­kło wam ducha!” (M. Spi­nel­li, Życie Kaspra del Bufa­lo, bez odwra­ca­nia się wstecz, Wro­cław 1999 s. 157).

3 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych, oraz Sakra­men­tu Pokuty.

Temat: Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra ciąg dal­szy

Ter­min: 08-10.09.2017 r. Roz­po­czy­na­my kola­cją o godz. 18.00 i koń­czy­my śnia­da­niem ok godz. 11.00.

Gdzie: Dom Misyj­ny ul. Zamoy­skie­go 19 w Oża­ro­wie Maz.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Misjo­narz Krwi Chrystusa

Ofia­ra: 14o zł. w razie pro­ble­mów do uzgodnienia

Zgło­sze­nia: Fur­ta, Pani Ber­na­de­ta Tel. 22 722 12 57

Reko­lek­cje mają cha­rak­ter zamknię­ty, nie będą wpusz­cza­ne oso­by któ­re nie zapi­sa­ły się na rekolekcje.

Jeże­li ktoś chciał­by bar­dzo uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach, a nie miał fun­du­szy na ofia­rę to pro­szę o kon­takt z ks. Bogu­sła­wem cpps
Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na konto:

Kon­to: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Kon­to bankowe:

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

 z dopi­skiem “ofia­ra Rek. ducho­wość” AMDG !


Plan:                                                                                                                  

Temat: Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra ciąg dal­szy

Sło­wo Życia: W Nim to bowiem zosta­li­ście wzbo­ga­ce­ni we wszyst­ko” (1 Kor 1,5)

Pią­tek 08.09.2017 r. (Roz­po­czę­cie rekolekcji)

18.00 Eucha­ry­stia- kaplica

19.00 Kola­cja

20.00 Kon­fe­ren­cja wstępna

21.00 Apel Jasno­gór­ski- roz­po­czę­cie mil­cze­nia- Silen­tium Sacrum!!!

-Ado­ra­cja  Najśw. Sakra­men­tu w ciszy

22.00 zakoń­cze­nie Adoracji

Sobo­ta 09.09.2017 r. (Dzień Pokutny)

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrznia

8.30 Śnia­da­nie

9.15 Spo­tka­nie animatorów

10.00 Kon­fe­ren­cja I

10.45 Modli­twa oso­bi­sta w kaplicy

11.00-12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kaplica)

13.30 Obiad - dyżur w kuchni

( czas na spa­ce­ry i odpoczynek)

16.00 Kon­fe­ren­cja II

  1. 45 prze­rwa

17.15 Godzi­na Pytań

18.30  Kola­cja

19.15 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa przy kapliczkach

21.00 Apel Jasnogórski

-Ado­ra­cja  Najśw. Sakra­men­tu w ciszy

22.00 zakoń­cze­nie Ado­ra­cji - Cisza Nocna !!

Nie­dzie­la 10.09.2017r.(Zakończenie Rekolekcji)

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrznia

8.30 Śnia­da­nie

9.15 Spo­tka­nie animatorów

10.00 Kon­fe­ren­cja III

11.30 Wspól­ne spo­tka­nie w auli (Wymia­na doświadczeń)

13.00 Obiad

Zakoń­cze­nie Reko­lek­cji- zakoń­cze­nie mil­cze­nia- Silen­tium Sacrum!!!

Wszy­scy Ani­ma­to­rzy tak­że muzycz­ni są zapro­sze­ni każ­de­go dnia po śnia­da­niu na spo­tka­nie do ks. Pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje. Ser­decz­ne Dzięki !!! 

Przy­go­to­wa­nie Litur­gii: Ani­ma­to­rzy WKC (…)                                                        AMDG!