Cykl rekolekcji dla młodych 16+

Zapra­sza­my na kolej­ne już w tym roku spo­tka­nie młodych!
Ci co przy­jeż­dża­ją to wie­dzą, że cze­ka wie­le atrak­cji zarów­no dla ducha jak i dla cia­ła! Ci co się waha­ją to niech przyjeżdżają!
To wyjąt­ko­wy czas reflek­sji nad swo­im życiem wypeł­nio­ny modli­twą, zadu­mą, zaba­wą i wymia­ną doświad­czeń z rówie­śni­ka­mi. Warun­ki przy­jaz­du jak zawsze!
Otwar­te ser­ce na dzia­ła­nie Łaski i dru­gie­go czło­wie­ka, tro­chę dobrej woli i pomy­słówzamknij!
Bar­dzo pro­si­my o wcze­śniej­sze zgła­sza­nie swo­je­go udzia­łu na numer tele­fo­nu poda­ny na plakacie.
Zapraszamy!
Orga­ni­za­to­ra­mi akcji są: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa i
Wspól­no­ta Młodych

PS. Jóź teraz !!! Zapra­sza­my Was na ferie Zimo­we ! na Reko­lek­cje w dniach 20-24.02.2017 do Oża­ro­wa Maz.