Rekolekcje dla Młodych 8-12.02.2016 r. Głową muru nie przebijesz ?

Czy Bóg mnie kocha?

Czy napraw­dę istnieje?

Co zro­bić by dostać się do nieba?

Te i może wie­le innych pytań cią­gle krą­ży po two­jej głowie!

Ale pamię­taj „GŁOWĄ MURU NIE PRZEBIJESZ” potrzeb­ne jest serce!

Zapra­szamy mło­dzież gim­na­zjalną  kl 1 – 3 i mło­dzież szko­ły średniej

na reko­lek­cje zimo­we  8- 12 luty 2016

do  DOMU MISYJNEGO pw Św Fran­ciszka Ksawerego

 w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.

 Reko­lek­cje młodych

 Start: 8-12 2016 godz. 17.00 Koniec 12.02.2016 godz. 14.00

Cze­ka nas wie­le atrakcji:

- wspól­na modlitwa

- zaba­wa

- cie­kawe znajomości

i wie­le innych cie­ka­wych niespodzianek!

Zapra­szamy MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA

 reko­lek­cje mło­dych 8-12 2016

Zapi­sy: (22) 722 12 57

koszt 250 zł.