Odpust Krwi Chrystusa na Świętym Krzyżu (k/Kielc) 3 lipca 2016 rok

Ser­decz­nie i szcze­gól­nie zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych i człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z die­ce­zji Kie­lec­kiej, Radom­skiej, War­szaw­skiej oraz innych die­ce­zji na Odpust Krwi Chry­stu­sa na Świę­tym Krzy­żu 3.07.2016 r.

Msza Świę­ta w inten­cji WKC o 10:00 wię­cej infor­ma­cji na plakacie .

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !. Ks. Bogu­sław cpps2016-06_plakat