25-26.02.2017 Bal Karnawałowy Z PANEM ! - „LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE”

Zapra­sza­my na Wie­czór Kar­na­wa­ło­wy z Panem !

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE

   25-26.02.2017 r.

Celem tego spo­tka­nia jest uka­za­nie i doświad­cze­nie tego, że oso­ba wie­rząca moż­ne też chwa­lić Boga tań­cem i ma być rado­sna rado­ścią Pana, szcze­gól­nie w rodzi­nie tej, w któ­rej żyje na co dzień i w tej, któ­ra nazy­wa się ojczyzną!

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa                                                          Ter­min zgło­szeń: do 20.02.2017 rok z przed­pła­tą 50 zł

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!                                                                              Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: bogusław@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: 100 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie i śnia­da­nie 26.02.17 o 9.30.   90 zł. bez noc­le­gu. Dzie­ci powy­żej 3-go roku życia ofia­ra 50 zł.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go Domu, oraz tych, któ­rzy pra­gną ten  szcze­gól­ny czas na zakoń­cze­nie kar­na­wa­łu prze­żyć we wspól­no­cie, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi i oso­by samot­ne.

Uwa­ga!  Wie­czór bez­al­ko­ho­lo­wy ! Pro­si­my o przy­nie­sie­nie kana­pek, sała­tek dla sie­bie i dla sąsia­da, mile widzia­ne wła­sne wypie­ki ! Roz­po­czy­na­my Mszą św. w kapli­cy Domu Misyj­ne­go o 19.30 będąc już w miłych Panu stro­jach wie­czo­ro­wych  ( z nich wszyst­kich Pan się cie­szy!), koń­czy­my Mszą św. nie­dziel­na o godz. 11.00 !

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „Kar­na­wał”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps

----------------------------------------

Bal Kar­na­wa­ło­wy 2017 - plan ramowy

LATA 20, LATA 30 !

(Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Mazowieckim)

Śpie­waj­cie Panu przy wtó­rze cytry,

przy wtó­rze cytry i przy dźwię­ku harfy.

Przy trą­bach i przy gło­sie rogu,

na oczach Pana, Kró­la się raduj­cie.  

(Ps 98, 5-6)

Sobo­ta 25.02.2017 r.

19:30                   Roz­po­czę­cie Balu Mszą św. w Kapli­cy Domu Misyjnego

Krót­ka przerwa

20:30            Przy­wi­ta­nie Gości Balu 

20:40                   Roz­po­czę­cie Balu Kar­na­wa­ło­we­go (polo­nez)

20:45                   Blok tanecz­ny I  -  Radu­je się dusza ma

21:00                   Posi­łek gorący 

21:30                   Blok tanecz­ny II  - Lata 20, Lata 30

21:50                   Kon­kurs 01 

22:00                   Posi­łek oraz Pie­śni patrio­tycz­ne z okre­su międzywojennego

22:25                   Kwia­ty pol­skie (taniec z …)  - Fun­da­men­tem jest Miłość

(dochód prze­zna­czo­ny na cele cha­ry­ta­tyw­ne)

22:30                   Blok tanecz­ny III  -  W Cie­cho­cin­ku

23:00                   Kawia­ren­ki, Cukie­ren­ki  (Słod­ki smak tam­tych lat)

23:20                   Blok tanecz­ny IV – Miłość Ci wszyst­ko wybaczy

23:50                   Przy­go­to­wa­nie do adoracji

24:00                   Ado­ra­cja

00:45            Taniec uwiel­bie­nia – Zatańcz­my Panu

01:00                   Blok tanecz­ny V – Muzycz­ne dedykacje

01:30                   Posi­łek gorący 

02:00          Kon­kurs 02

02:15          Blok tanecz­ny V -  Skacz na chwa­łę Pana

02:45            Wybór Kró­lo­wej i Kró­la Balu

02:35  Posi­łek    

03:00                   Blok tanecz­ny VI  -  Do bia­łe­go rana / Ostatki

03:30                   Podzię­ko­wa­nia

03:40                   Blok tanecz­ny VII  -  Przyjdź Panie i otwórz nasze serca

04:15            Zakoń­cze­nie Balu - Bło­go­sła­wień­stwo Kapłana

Nie­dzie­la 26.02.2017 r.

09:30-10:30  Śnia­da­nie

11:00  Msza Święta

-Spo­tka­nie przy kawie !

                                                                                                                      AMDG !

--------------------------------------------------------------------------------

Echa Balu syl­we­stro­we­go po Chrze­ści­jań­sku  Balu Nadziei 2016/2017  A oto bal syl­we­stro­wy w obrazach!!!

dsc01351 dsc01352 dsc01353 dsc01354 dsc01355 dsc01356 dsc01357 dsc01360 dsc01361 dsc01367 dsc01375 dsc01377 dsc01382 dsc01368 dsc01384 dsc01386 dsc01387

dsc01388 dsc01398 dsc01401 dsc01404 dsc01405 dsc01406 dsc01396 dsc01408 dsc01409 dsc01402 dsc01410 dsc01413 dsc01415 dsc01416 dsc01418                   Król i kró­lo­wa balu w towarzystwie

wyróż­nio­nych tan­ce­rzy balu.

AMDG !