Nasze życie nie może być tylko apostolstwem (obowiązkiem), ale też rekreacją ! Wieczór Karnawałowy z Panem ! 24.01.2016 r.

 

 

Dzię­ku­je­my za Wie­czór Kar­na­wa­ło­wy z Panem !

Tanecz­ny spa­cer po sto­li­cach świata

    24.01.2016 r. od 15.00 do 23.00

 Tym razem ćwi­czy­li­śmy i modli­li­śmy się o praw­dzi­wą radość. Dro­gą do tego jest sza­cu­nek do brata(siostry), tro­ska  o ich dobro. Myśli­my tu o rado­ści chrze­ści­jań­skiej, wypły­wa­ją­cej z Pas­chy Chrystusa. 

Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pro­wa­dzi­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się do powsta­nia tego Wieczoru!!!

                                                                               24.01.2016r.

TANECZNY SPACER PO STOLICACH ŚWIATA !

Uwiel­biaj­cie Boga Tań­cem (por. Ps. 149)

Pro­gram Wie­czo­ru Karnawałowego

15.00   Roz­po­czę­cie Wie­czo­ru Mszą św. w Kapli­cy Domu Misyjnego

16.15   Przy­wi­ta­nie gości Wie­czo­ru Kar­na­wa­ło­we­go w auli i roz­po­czę­cie polonezem

16.30  Blok tanecz­ny 1.  LONDYN

17.00   Pro­gram satyryczny 

17.20   Blok tanecz­ny 2.  WARSZAWA

17.50   Prze­rwa + Kon­kurs A.

18.10   Blok tanecz­ny 3.   RZYM

18.40   Pro­gram satyryczny 

18.50   Prze­rwa (Gorą­cy Barsz­czyk)

19.15   Blok tanecz­ny 4.   PARYŻ

19.45   Taniec z różą    (dochód prze­zna­czo­ny na cele cha­ry­ta­tyw­ne)

20.00   Kon­kurs B.

20.10   Pro­gram satyryczny 

20.25   Blok tanecz­ny 5.   MADRYT

20.50   Wybór Kró­la i Kró­lo­wej Wieczoru

21.10   Blok tanecz­ny 6.   WASZYNGTON

21.40   Krót­ka Przerwa

21.55   Blok tanecz­no-sen­ty­men­tal­ny 7.   (STOLICE ŚWIATA)

22.30   Wspól­na Modli­twa w Kapli­cy z Ado­ra­cją Prze­naj­święt­sze­go Sakramentu

 

AMDG !

Świa­dec­two !

Kar­na­wał z Panem!

W nocy z 14 na 15 lute­go 2015 roku w naszym Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie odbył się Bal Kar­na­wa­ło­wy z Panem, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim była radość. Całą zaba­wę roz­po­czę­li­śmy Mszą świę­tą w kapli­cy nasze­go Domu. Następ­nie polo­ne­zem prze­szli­śmy do refek­ta­rza aby tam roz­po­cząć kolej­ną część balu.

Były tań­ce, wspa­nia­ła muzy­ka, kon­kur­sy to dzię­ki temu wszy­scy czu­li­śmy się jak jed­na wiel­ka rodzina.

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym była Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, dzię­ki któ­rej mogli­śmy choć chwi­lę spo­tkać się z naszym Panem, by pro­sić o dobre przy­go­to­wa­nie do Wiel­kie­go Postu. Po Ado­ra­cji uczest­ni­czy­li­śmy w tań­cach uwiel­bie­nia, dzię­ki któ­rym mogli­śmy wychwa­lać nasze­go Pana. (oczy­wi­ście nie mogło zabrak­nąć tak zna­nej wszyst­kim belgijki) 😉

Następ­nie prze­szli­śmy z powro­tem do refek­ta­rza gdzie odby­ła się kolej­na część zaba­wy, któ­rą zakoń­czy­li­śmy o godzi­nie 4 rano tań­cem do pio­sen­ki „Radu­je się dusza ma” .

Istot­nym punk­tem całe­go balu była nie­dziel­na Msza świę­ta , na któ­rej mogli­śmy powie­rzyć wszyst­kie owo­ce tego balu oraz wymia­na doświad­czeń. Owy kar­na­wał moż­na by nazwać for­mą reko­lek­cji a Mszę świę­te i Ado­ra­cję konferencjami.

Joan­na Kieł­czyń­ska AMDG!