Czuwanie Nocne - „bądź wola Twoja”

rozeznawanie duchowe

Pre­zen­ta­cja do pobra­nia na dole strony

Sło­wa modli­twy Ojcze Nasz: „bądź wola Two­ja jako w nie­bie tak i na zie­mi” zain­spi­ro­wa­ły nas aby szu­kać na co dzień woli Bożej. Tam jest nie­bo gdzie speł­nia się wola Boża. Każ­dy z nas pra­gnie iść przez życie z rado­ścią i satys­fak­cją. Jedy­nie Bóg może nam poka­zać jaka jest dla nas naj­lep­sza dro­ga do Nie­ba. Na kon­fe­ren­cji kl. Mar­cin Paw­lic­ki przy­po­mniał nam regu­ły roze­zna­wa­nia ducho­we­go według św. Igna­ce­go Loy­oli. Teraz już wie­my, że Bóg dzia­ła przez nasze pra­gnie­nia. Daje nam tak­że róż­ne natchnie­nia, któ­re może­my odczy­tać aby wypeł­nić Jego wolę; Ist­nie­ją dwa sta­ny ducho­we - pocie­sze­nie i stra­pie­nie. A co naj­waż­niej­sze aby w stra­pie­niu nie podej­mo­wać życio­wych decyzji.

Plan czu­wa­nia nocnego:

  • 20.00 Roz­po­czę­cie - kawa, her­bata, zawią­za­nie wspólnoty
  • 20.30 Kon­fe­ren­cja - „bądź wola Two­ja…” czy­li jak roze­zna­wać Boże wezwa­nie na co dzień.
  • 21.30 - 22.30 Ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakramentu
  • prze­rwa
  • 22.50 Teatr Słu­cha­nia - warsz­taty
  • 23.50 Roz­wa­ża­nie Pisma Św. w grupach
  • 01.30 Nie­dzielna Eucharystia

Dzię­ku­je­my Zuzan­nie Gaw­ron za popro­wa­dze­nie warsz­tatów Teatru Słu­cha­nia. Nauczy­li­śmy się jak moż­na słu­chać dru­gie­go czło­wie­ka oraz w jaki spo­sób two­rzyć dobre rela­cje. Dzię­ki pro­stym ćwi­cze­niom doświad­czy­li­śmy na nowo jak waż­ne są ludz­kie relacje… warsztaty - Teatr Słuchania

Teatr Słu­cha­nia jest robio­ny przez ludzi i dla ludzi chcą­cych uczyć się umie­jęt­nie słu­chać innych i cier­pie­nia tych Ostat­nich na Zie­mi. Jest teatrem, któ­ry chce być narzę­dziem do zmia­ny spo­łecz­nej i każ­dy może go robić, bo każ­dy może zmie­niać świat poprzez sztu­kę zaan­ga­żo­waną w sprawiedliwość.

Teatr słu­cha­nia chce tyl­ko przy­wró­cić prak­tykę cze­goś, o czym coraz bar­dziej chce­my zapo­mnieć, bo jest to nie­ren­towne dla wie­lu kon­cer­nów, w kul­tu­rze prze­mocy i kon­sump­cji: to aby „być czło­wie­kiem”, aby kochać. Miłość jest klu­czem do two­rze­nia rela­cji z inny­mi ludź­mi: zgod­nie z przy­ka­za­niem wid­nie­ją­cym w Biblii: „miłuj­cie się wza­jem­nie tak jak ja was umiłowałem”..

Jak to zro­bić? Jak szu­kać wypeł­nia­nia woli Boga, aby­śmy się miło­wali wza­jem­nie na Zie­mi, two­rzyli nie­bo tu i teraz? To może wyda­wać się nie­sły­cha­nie trud­ne, jako że mamy zamy­dlone oczy, poza­ty­kane uszy i zaszy­wamy sobie ze stra­chu sami usta. Teatr ten pro­po­nuje na począ­tek głę­bo­kie, cał­ko­wite wsłu­cha­nie się w rze­czy­wi­stość i w dru­giego czło­wieka, oce­nie­nie tej rze­czy­wi­sto­ści i usto­sun­ko­wa­nie się do niej. Następ­nie pro­po­nuje wal­kę z tym, co nie­ludz­kie, nie­mi­ło­sne: wal­kę ze złem tłam­szą­cym god­ność ludzką…

 

Rozeznawanie duchowe - prezentacja
Roze­zna­wa­nie ducho­we - prezentacja
rozeznawanie-duchowe__web.pdf
544.2 KiB
821 Downloads
Szcze­gó­ły…
Rozeznawanie duchowe - wersja do druku
229.9 KiB
8596 Downloads
Szcze­gó­ły…