Czuwanie Nocne – Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Pod­czas tego czu­wa­nia roz­wa­ża­li­śmy, czym jest pokój i jak go moż­na wpro­wa­dzać w życie. „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój, albo­wiem oni będą nazwa­ni syna­mi boży­mi” (Mt 5, 9).

Kilka myśli z konferencji:

W języ­ku grec­kim sło­wo sza­lom ozna­cza pozdro­wie­nie i życze­nie, aby Bóg Cię bło­go­sła­wił. Co cie­ka­we u Żydów jest jed­na jedy­na moż­li­wość skła­ma­nia dla wpro­wa­dze­nia poko­ju w rela­cję z daną osobą.

Jak można działać na rzecz pokoju?

  • prze­ba­czyć i pojed­nać się z dru­gą osobą
  • pojed­nać innych z Bogiem w taki spo­sób, aby nie zmu­szać ich siłą do zmia­ny swo­je­go życia, bo każ­de nawró­ce­nie zaczy­na­my od sie­bie (inną defi­ni­cją nawró­ce­nia jest prze­war­to­ścio­wa­nie swo­je­go życia)
  • nauczyć się patrzyć na dru­gich „ocza­mi Jezu­sa”, aby doświad­czać Jego miło­ści, któ­ra prze­mie­nia nas i innych
  • pojed­nać się same­mu z Bogiem (czę­sto wini­my Go, że zbyt wie­le od nas wyma­ga lub ma inne pla­ny wobec nas)
  • odda­nie się w peł­ni Bogu (nie cho­dzi o to, że musi­my rady­kal­nie zmie­nić swo­je życie dla Boga, ale cho­dzi o wła­ści­wą hie­rar­chię war­to­ści i wła­ści­wy sto­su­nek do same­go sie­bie, bliź­nich, Boga i tego co nam daje)

Dobrym przy­kła­dem wpro­wa­dza­nia poko­ju jest film „Podaj dalej” gdzie dziec­ko wymy­śli­ło spo­sób na ulep­sze­nie świa­ta. Nale­ży uczy­nić trzy dobre uczyn­ki, a oso­ba obda­ro­wa­na tak­że ma uczy­nić kolej­ne trzy dobre czyny…

(…) Nasze reak­cje mogą być bar­dzo roż­ne w zależ­no­ści od sytu­acji i wła­sne­go tem­pe­ra­men­tu. War­to pamię­tać, że reagu­je­my wg tego co nosi­my w ser­cu. Jeże­li nosi­my tłu­mio­ną agre­sję w sobie – kie­dyś ona wybuch­nie nie­ade­kwat­nie sil­nie do sytu­acji. Nato­miast gdy w nas prze­by­wa Sło­wo Boże jeste­śmy wte­dy zupeł­nie ina­czej zare­ago­wać, nasza reak­cja będzie bar­dziej humanitarna.

Aby nosić w sercu pokój, warto stosować się do wskazań:

  • modlić się – pod­czas modli­twy jeste­śmy pocie­sza­ni przez Boga i tą pocie­chą mamy wspie­rać innych
  • roz­wa­żać Sło­wo Boże – jest ono gwa­ran­cją prze­by­wa­nia cią­gle w obec­no­ści Boga
  • czy­nić codzien­ny rachu­nek sumie­nia – roz­po­czy­nać od dzię­ko­wa­nia Bogu za każ­dą chwi­lę, a następ­nie sta­nąć w praw­dzie przed Bogiem
  • pozna­wać sie­bie – uświa­da­miać sobie kim się jest: pozna­wać swój tem­pe­ra­ment, sche­ma­ty dzia­ła­nia, swo­je potrze­by, wady, zalety…