Czuwanie nocne - „przyjdź królestwo Twoje”

Na dzi­siej­szym czu­wa­niu noc­nym roz­wa­ża­li­śmy kolej­ne wezwa­nie modli­twy Pań­skiej: „przyjdź kró­le­stwo Twoje…”.

Kró­le­stwo Boże to ter­min, któ­ry moż­na rozu­mieć na dwa spo­so­by. Pierw­sze z nich, to aktu­al­ne kró­lo­wa­nie Boga, któ­ry jako dobry wład­ca szcze­gól­nie trosz­czy się o ubo­gich, sie­ro­ty i wdo­wy. Kie­dy po nie­wo­li egip­skiej Izra­eli­ci przy­by­li do Zie­mi Obie­ca­nej zażą­da­li od Samu­ela – pro­ro­ka Pań­skie­go kró­la, któ­ry będzie nad nimi rzą­dził. Bóg przez Samu­ela namasz­cza na kró­la Sau­la, ale zazna­cza, że to On nadal jest Kró­lem nad Izra­elem (1 Sm 12,12). Dru­gie rozu­mie­nie tego zwro­tu, to czas sądu osta­tecz­ne­go, kie­dy czy­nią­cy dobro zosta­ną oddzie­le­ni od grzeszników.

Kie­dy Jezus uży­wa tego ter­mi­nu w Modli­twie Pań­skiej praw­do­po­dob­nie odno­si się do pierw­sze­go rozu­mie­nia i chce, aby w tej proś­bie wyra­ża­ło się pra­gnie­nie przy­wró­ce­nia god­no­ści naj­bar­dziej pokrzywdzonym.

Mówiąc o Kró­le­stwie Bożym musi­my sobie uświa­do­mić, że ma ono swą ety­kę i nie­sie ze sobą wyma­ga­nia. Wyszcze­gól­nić moż­na czte­ry głów­ne warun­ki roz­wo­ju Kró­le­stwa Boże­go we wła­snym życiu: nawró­ce­nie, uwie­rze­nie, naśla­do­wa­nie i radykalizm.

Nawró­ce­nie roz­po­czy­na naszą dro­gę wia­ry. W nawró­ce­niu cho­dzi o zwró­ce­nie się do Boga z proś­bą o prze­ba­cze­nie. Zwra­ca­my się o pomoc bo uwie­rzy­li­śmy, że jedy­nie Jezus może nas wyrwać z sideł zła i dać upra­gnio­ną wol­ność. Od tej pory zaczy­na­my naśla­do­wać Jezu­sa for­mu­jąc sumie­nia poprzez słu­cha­nie i wcie­la­nie w życie Sło­wa Boże­go. Ostat­ni etap czę­sto jest naj­trud­niej­szy. Decy­du­jąc się na naśla­do­wa­nie Jezu­sa godzi­my się na rady­ka­lizm moral­ny, któ­re­go On nauczał. Wypeł­nie­nie tych wyma­gań spo­wo­du­je roz­wój Kró­le­stwa Boże­go, tak jak w opo­wie­dzia­nej przez Jezu­sa przy­po­wie­ści o ziarn­ku gor­czy­cy. Z małe­go ziarn­ka wyro­śnie drze­wo, w któ­re­go gałę­ziach będą gnieź­dzi­ły się ptaki.

Kolej­ne punk­ty czu­wa­nia nocnego:

  • roz­wa­ża­nie Pisma Św.,
  • tań­ce uwielbienia,
  • ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu,
  • nie­dziel­na Eucha­ry­stia roz­po­czy­na­ją­ca Adwent.

Ser­decz­nie zapra­sza­my za mie­siąc, w pierw­szą sobotę.