Czuwanie Nocne – Błogosławieni miłosierni…

Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostąpią

Program

  • 20.00 Roz­po­czę­cie przy kawie, her­ba­cie i ciastku :)
  • 20.30 Kon­fe­ren­cja „Bło­go­sła­wieni miło­sierni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostąpią”
  • 21.15 ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakramentu
  • 22.00 Prze­rwa na nabra­nie sił fizycznych
  • 22.30 Warsz­taty
  • 00.00 Msza Święta
  • 1.00 Prze­rwa na dużą kawę
  • 1.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świętego
  • 2.30 Film niespodzianka

Zapra­sza­my na następ­ne czu­wa­nie noc­ne p.t. Bło­go­sła­wie­ni czy­ste­go ser­ca - 31 mar­ca 2012 r.

Sło­wo miło­sier­dzie w j. hebraj­skim ozna­cza mat­czy­ne łono, zjed­no­cze­nie mał­żeń­skie, zmi­ło­wa­nie się (pochy­le­nie się). W myśli hebraj­skiej mówio­no, że jeże­li 1 na 1000 anio­łów wsta­wia się za nami, to Bóg zli­tu­je się nad nami, ze wzglę­du na wsta­wien­nic­two tego jed­ne­go. Uka­zu­je to, jak wiel­ka jest moc modli­twy wsta­wien­ni­czej. Tak samo wiel­ką war­tość ma modli­twa za czło­wie­ka, któ­ry mnie skrzyw­dził. Cie­ka­wa jest histo­ria Jona­sza. On, któ­ry osta­tecz­nie zgo­dził się pójść do mia­sta Nini­wy i ostrzec ludzi przed karą Bożą, sam póź­niej bun­tu­je się prze­ciw­ko Bogu, któ­ry oka­zy­wał swo­je miło­sier­dzie Nini­wi­tom. Miło­sier­dzie nie prze­czy spra­wie­dli­wo­ści. Czy może miło­sier­dzie to sła­bość!? Nie! Miło­sier­dzie nie oce­nia czło­wie­ka, daje prze­ba­cze­nie. Przez modli­twę mamy się for­mo­wać, aby móc wyjść do dru­gie­go. Miło­sier­dzie jest tym, co widzi­my i sły­szy­my na Gol­go­cie: „Ojcze prze­bacz im, bo nie wie­dzą, co czy­nią” - jed­ne z ostat­nich słów Jezusa.

My czę­sto pro­blem widzi­my u innych, a nie u sie­bie. To nas zaślepia.

Na ado­ra­cji, każ­dy z nas mógł doświad­czyć mocy modli­twy prze­ba­cze­nia. Była czy­ta­na modli­twa o prze­ba­cze­nie uło­żo­na przez o. DeGran­di­sa (pdf)

W związ­ku z Wiel­kim Postem, moż­na było zło­żyć „jamuż­nę wiel­ko­post­ną” (na Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym) oraz pod­jąć się zada­nia zwią­za­ne­go z miło­sier­dziem jako przy­go­to­wa­nie się do Tri­du­um Paschalnego.

[sli­de­show]