Dekalog- Rekolekcje dla młodzieży 10.02 – 13.02.2020

 

Plan rekol. dla mło­dzie­ży 2020

KORZYSTAJ Z DROGOWSKAZÓW KTÓRE DAŁ CI BÓG 

Deka­log czy­li dzie­sięć dro­go­wska­zów Bożych 

Plan reko­lek­cji dla mło­dzie­ży 10.02 – 13.02.2020

Ponie­dzia­łek 10.02  – dzień zjaz­du wita­my ser­decz­nie w pro­gach Domu Misyjnego

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po poko­jach, zapo­zna­nie się z pro­gra­mem rekolekcyjnym

17.30 – Msza św na roz­po­czę­cie naszych dni, ze swo­im Panem Jezu­sem Chrystusem

18.30 – Kola­cja , pomoc przy nakry­wa­niu i wycie­ra­niu naczyń.

20.00 - Czas zapo­zna­nia się nie tyl­ko z pro­gra­mem, ale i pomię­dzy sobą !

-  Nie­spo­dzian­ka ( Stać się darem )

-  Wpro­wa­dze­nie w czas rekolekcji

21.00 – Apel Jasno­gór­ski z modli­twą wieczorną

22.00 – Cisza nocna

Wto­rek 11.02.2020. 

7.30 – Pobudka

8.00 – Poran­na modli­twa w kapli­cy ( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja  „Przy­ka­za­nia Boże jako dar Pana Boga”

12.00 – Msza św z obsa­dą liturgiczną

13.00 – Obiad, pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00 – Koron­ka w kapli­cy czas na spo­wiedź i modli­twę osobistą

15.15 –  Wyciecz­ka w plener

16.30 – Kon­fe­ren­cja  „Sta­ła więź i przy­jaźń z Bogiem”  (Trzy pierwsze )

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

19.30 – Modli­twa wie­czor­na przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem lub Dro­ga Krwi Chrystusa

20.45 – Film

Śro­da 12.02.2020.

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa w kapli­cy( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie, pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja „Odpo­wie­dzial­ność za wła­sne życie i życie innych ludzi (pozo­sta­łe 7) Film             

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną, poszcze­gól­nej grupy

13.00 – Obiad, pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00– Koron­ka w gru­pach * Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

16.30- Rekre­acja na auli,tańce uwiel­bie­nia, śpiewy

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

19.30 –Wie­czor­na modli­twa przed Naj­święt­szym Sakramentem,

Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez uczest­ni­ków rekolekcji

20.45 – Spo­tka­nie w gru­pach – pod­su­mo­wa­nie reko­lek­cji tak zwa­na wymia­na doświadczeń.

Czwar­tek 13.02.2020.

7.30- Pobud­ka

8.00- Uro­czy­sta Msza Świę­ta ( Roze­sła­nie Idzi cie i głoście „, )

9.00- Śnia­da­nie

10.15- Pako­wa­nie się i sprzą­ta­nie pokoi.

11.00- Poże­gna­nie

Nie zapo­mnij zapla­no­wać swo­je­go udzia­łu w waka­cyj­nych  reko­lek­cjach mło­dzie­żo­wych tak zwa­nych: „ OGNISKOWYCH DNIACH MŁODYCH ”

                                        30.06 – 4.07. 2020 Oża­rów Mazowiecki

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz z ani­ma­to­ra­mi zapra­sza­ją ser­decz­nie i ocze­ku­ją wasze­go przy­jaz­du aby wspól­nie prze­żyć ten szcze­gól­ny i bło­go­sła­wio­ny czas.

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576 

e-mail – ozarow@cpps.pl

lub ks Zbi­gniew tel. kom 727 576 361 ema­il: zbigniew@odkupieni.pl