Rekolekcje i Zebranie Krajowe Wspólnoty Krwi Chrystusa

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Czę­sto­cho­wy do Domu św. Kaspra naj­pierw na reko­lek­cje wszyst­kich Mode­ra­to­rów i Ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nu, oraz Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych naszej Wspól­no­ty w dniach 1-4 maja tego roku. Potem w ter­mi­nie 5-6 maja na dorocz­ne Zebra­nie Kra­jo­we WKC. Zebra­nie roz­po­czy­na­my w Czw. 05.05.16 r. jutrz­nią o godz. 7.30 . Poni­żej poda­je­my plan rekolekcji:

Plan Reko­lek­cji Ani­ma­to­rów WKC - 01-04.05.2016. (Dom św. Kaspra)

(Kon­fe­ren­cje ks. Daniel Mokwa CPPS)

Temat: Roze­zna­wa­nie duchowe

Nie­dzie­la 01.05.2016. (dzień przyjazdu)

18.30 – Kolacja

19.30 – Kon­fe­ren­cja wstępna

20.30 – Eucha­ry­stia( Ks. Andrzej CPPS)

Ponie­dzia­łek 02.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja II

17.00 – Rekreacja

18.00 – Nieszpory(Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymia­na doświadczeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) Ks. Daniel CPPS

Wto­rek 03.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogu­sław CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja II

17.00 – Rekreacja

18.00 – Nie­szpo­ry( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymia­na doświadczeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) ks. Daniel CPPS

Śro­da 04.05.2016.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śniadanie

9.30 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Pro­win­cjał CPPS )

13.00 – Obiad

15.00 – Kon­fe­ren­cja II

AMDG !

Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka zmar­twych­wsta­łe­go ! ks. Bogu­sław cpps