Rekolekcje dla dorosłych 22-26.07.2020 Dom Misyjny Ożarów Maz.

 

 

Ser­decz­nie Zapra­sza­my na reko­lek­cje dla doro­słych wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz sym­pa­ty­ków nasze­go Domu Misyjnego !

Z modli­twą Misjo­na­rze Krwi Chrystusa !

 

Plan reko­lek­cji 22-26.07.2020

 

Śro­da 22.07.2020

 

18.00 – Kolacja

19.30 – Kon­fe­ren­cja wstępna

20.30 – Msza Święta

Apel Jasno­gór­ski. Cisza nocna

 

Czwar­tek 23.07.2020

 

8.00 – Modli­twa poran­na /Jutrznia/

8.30 – Śniadanie

10.00 – Konferencja

11.30 – Roz­wa­ża­nie w grupach

12.30 – Msza Święta

13.30 – Obiad

16.00 – Przez Mary­ję, do Jezu­sa: Modli­twa Różańcowa

17.30 – Nieszpory

18.00 – Kolacja

19.30 – Wymia­na doświadczeń

20.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

Apel Jasno­gór­ski. Cisza nocna

 

Pią­tek 24.07.2020

 

8.00 – Modli­twa poran­na /Jutrznia/

8.30 – Śniadanie

10.00 – Konferencja

11.30 – Roz­wa­ża­nie w grupach

12.30Msza Świę­ta

13.30 – Obiad

16.00 – Nabo­żeń­stwo pokutne

– Róża­niec do Krwi Chrystusa

18.00 – Kolacja

19.30 – Wymia­na doświadczeń

20.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

Apel Jasno­gór­ski. Cisza nocna

 

Sobo­ta 25.07.2020

 

8.00 – Modli­twa poran­na /Jutrznia/

8.30 – Śniadanie

10.00 – Konferencja

11.30 – Roz­wa­ża­nie w grupach

12.30 – Msza Święta

13.30 – Obiad

16.00 – Przez Mary­ję, do Jezu­sa: Modli­twa Różańcowa

17.30 – Nieszpory

18.00 – Kola­cja (grill)

20.00 – Wspól­ny wie­czór. (Wspól­na wymia­na doświadczeń)

– Apel Jasno­gór­ski. Cisza nocna

 

Nie­dzie­la 26.07.2020

 

8.00 – Msza Święta

9.00 – Śniadanie

Zakoń­cze­nie rekolekcji

 

Zapi­sy do nie­dzie­li, 19.07.2020 r.