28-30.09.2018 Dni Skupienia WKC i rozpoczęcie Nowego Roku Formacyjnego 2018/2019 r.

Reli­kwia Krwi Chry­stu­sa od któ­rej wszyst­ko się zaczę­ło. przy tej reli­kwii św. Kasper 08.12.1808 roku w Rzy­mie w Koście­le san niko­la in Car­ce­re gło­sił kaza­nie o Sied­miu Prze­la­niach Krwi Chrystusa.

Ser­decz­nie zapra­szam Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i przy­po­mi­nam o wcze­śniej­szym zgła­sza­niu osób na sku­pie­nie w Domu Misyjnym.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps, Wasz moderator

Ps. Plan tego dnia sku­pie­nia i warsz­ta­tów może ule­gać zmia­nie w zależ­no­ści od Waszych potrzeb zwią­za­nych z warsztatami…

Dni Skupienia dla  animatorów WKC oraz osób zainteresowanych Duchowością Krwi Chrystusa                    Ożarów Maz.

28-30.09.2018r.

Temat : „Duch Świę­ty- Pan i Ożywiciel”

Sło­wo Życia: „Wie­rzę w Ducha Świę­te­go Pana i Oży­wi­cie­la”. (Cre­do)

Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Ez 37,1-14)

Pią­tek 28.09.18 r.

18.00 Kolacja

19.00 Msza św. w kaplicy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstęp­na(aula)

21.00 Apel Jasnogórski 

22.00 Cisza nocna !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 29.09.18 r. 

Cisza do obiadu!

8.00 Msza świę­ta- kaplica

9.00 śnia­da­nie (podział na grupy)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze skupienia-aula)

10.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (Ez 37,1-14)

11.30 Kon­fe­ren­cja z warsz­ta­ta­mi na temat rela­cji wspól­no­to­wych cześć I (Edy­ta T.1)

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpoczynek

16.00 Kon­fe­ren­cja o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa (Mer­lap IV) Ks. Bogu­sław CPPS

16.45 prze­rwa

17.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu WKC 

17.00 – Kon­fe­ren­cja i Dro­ga Krwi Chry­stu­sa Ks. Zbi­gniew CPPS – dla pozo­sta­łych osób 

19.00 - kolacja 

21.00 -22.30 Ado­ra­cja - kaplica

- czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 30.09.18 r.

8.00 Msza św. 

9.00 Śniadanie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły animatora

10.00 Kon­fe­ren­cja z warsz­ta­ta­mi na temat rela­cji wspól­no­to­wych cześć II (Edy­ta T.)

11.30 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków skupienia-aula

13.00 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia skupienia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

1 Dzien­ni­karz, tłu­macz ewan­ge­li­za­cyj­ny, zespół muzycz­ny „Głos Światła”.