III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa – listopad 2012 r

Pod­czas trze­ciej Nie­dzie­li mie­sią­ca czci­my szcze­gól­nie Krew Pań­ską. Jest to też tzw. nie­dzie­la piel­grzym­ko­wa, zapra­sza­my wszyst­kich czci­cie­li oraz człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa do wspól­nej modlitwy.

W pro­gra­mie:

  • kon­fe­ren­cja o wierze,
  • ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu,
  • Dro­ga Krwi Chry­stu­sa przy 7 kaplicach,
  • Nie­dziel­na Eucharystia.

Dzi­siej­sza Ewangelia:

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:

W owe dni, po wiel­kim uci­sku słoń­ce się zaćmi i księ­życ nie da swe­go bla­sku. Gwiaz­dy będą padać z nie­ba i moce na nie­bie zosta­ną wstrząśnięte.

Wów­czas ujrzą Syna Czło­wie­cze­go, przy­cho­dzą­ce­go w obło­kach z wiel­ką mocą i chwa­łą. Wte­dy pośle On anio­łów i zbie­rze swo­ich wybra­nych z czte­rech stron świa­ta, od krań­ca zie­mi aż do szczy­tu nieba.

A od drze­wa figo­we­go uczcie się przez podo­bień­stwo. Kie­dy już jego gałąź nabie­ra soków i wypusz­cza liście, pozna­je­cie, że bli­sko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzy­cie, że to się dzie­je, wiedz­cie, że bli­sko jest, we drzwiach.

Zapraw­dę, powia­dam wam: Nie prze­mi­nie to poko­le­nie, aż się to wszyst­ko sta­nie. Nie­bo i zie­mia prze­mi­ną, ale moje sło­wa nie prze­mi­ną. Lecz o dniu owym lub godzi­nie nikt nie wie, ani anio­ło­wie w nie­bie, ani Syn, tyl­ko Ojciec.”

Mk 13, 24-32