III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa - Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II

20 stycz­nia AD 2013 pod­czas uro­czy­stej Mszy Świę­tej, któ­rej prze­wod­ni­czył Pro­win­cjał Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce ksiądz Fran­ci­szek Piotr Grzy­wa, do naszej kapli­cy domo­wej zosta­ły wpro­wa­dzo­ne reli­kwie bło­go­sła­wio­ne­go papie­ża Jana Paw­ła II.

W uro­czy­sto­ściach wzię­li udział, oprócz domow­ni­ków rów­nież: zapro­sze­ni goście, człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz czci­cie­le Krwi Chry­stu­sa przy­by­wa­ją­cy na comie­sięcz­ną Mszę Świę­tą i nabo­żeń­stwo ku czci Krwi Chrystusa.

Pomysł, aby reli­kwie Papie­ża zna­la­zły się w naszej kapli­cy został zaczerp­nię­ty od sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa z Koście­li­ska. Zain­spi­ro­wa­ni dzia­ła­niem sio­stry Kry­sty­ny Kusak ASC, kle­ry­cy przed­sta­wi­li swo­ją proś­bę prze­ło­żo­nym, aby reli­kwie bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II zna­la­zły się rów­nież i w naszym dom.

W imie­niu wspól­no­ty domu świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go proś­bę o reli­kwie do Kurii Kra­kow­skiej wysto­so­wał ksiądz rek­tor Hen­ryk Czu­bat CPPS. Po rocz­nym ocze­ki­wa­niu reli­kwia bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II jest obec­na w naszej kapli­cy domowej.

Jako kle­ry­cy Zgro­ma­dze­nia Krwi Chry­stu­sa wyra­ża­my ogrom­ną radość z obec­no­ści reli­kwii bło­go­sła­wio­ne­go Jan Paw­ła II w naszym domu for­ma­cyj­nym. Za Jego wsta­wien­nic­twem pra­gnie­my wypra­szać potrzeb­ne łaski dla nas samych i tych wszyst­kich, któ­rzy pole­ca­ją się naszej modlitwie.

Prze­sła­nie Jana Paw­ła II do człon­ków XVII Zebra­nia Generalnego
Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Rzy­mie
  (10-21.09.2001)

(…) bądź­cie odważ­ni w swo­ich decy­zjach i dzie­łach – aby­ście poszli tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą i podej­mo­wa­li misje, któ­re nie budzą nadziei na suk­ces. Pro­szę was, aby­ście kon­ty­nu­owa­li wasze sta­ra­nia dla zbu­do­wa­nia cywi­li­za­cji życia, szu­ka­jąc ochro­ny każ­de­go ludz­kie­go życia, zaczy­na­jąc od życia nie­na­ro­dzo­nych, aż do życia ludzi w pode­szłym wie­ku i chorych.

Trze­ba pro­mo­wać god­ność każ­dej ludz­kiej oso­by, a szcze­gól­nie sła­bych oraz tych, któ­rzy są pozba­wie­ni ich słusz­ne­go udzia­łu w obfi­to­ści bogactw świata.

Przy­na­glam was, aby­ście kon­ty­nu­owa­li misję pojed­na­nia, pra­cu­jąc nad odbu­do­wą spo­łe­czeństw roz­dar­tych przez wewnętrz­ne kon­flik­ty, a nawet przy­bli­ża­jąc do sie­bie ofia­ry i spraw­ców prze­mo­cy w duchu prze­ba­cze­nia, tak, aby mogli poznać, że to wła­śnie Krew Chry­stu­sa jest naj­moc­niej­szym zna­kiem nadziei, a wręcz fun­da­men­tem abso­lut­nej pew­no­ści co do tego, że zgod­nie z Bożym zamy­słem życie zwycięży”

Modli­twa na pamiąt­ko­wym obraz­ku z wpro­wa­dze­nia reli­kwii bł. Jana Paw­ła II

O Mary­jo, Jutrzen­ko nowe­go świa­ta,Mat­ko żyją­cych, Tobie zawie­rza­my spra­wę życia:
Spójrz, o Mat­ko, na nie­zli­czo­ne rze­sze dzie­ci, któ­rym nie pozwa­la się przyjść na świat, ubo­gich, któ­rzy zma­ga­ją się z trud­no­ścia­mi życia, męż­czyzn i kobiet – ofia­ry nie­ludz­kiej prze­mo­cy, star­ców i cho­rych zabi­tych przez obo­jęt­ność albo fał­szy­wą litość.

Spraw, aby wszy­scy wie­rzą­cy w Two­je­go Syna potra­fi­li otwar­cie i z miło­ścią gło­sić ludziom naszej epo­ki Ewan­ge­lię życia. Wyjed­naj im łaskę przy­ję­cia jej jako zawsze nowe­go daru, radość wysła­wia­nia jej z wdzięcz­no­ścią w całym życiu oraz odwa­gę czyn­ne­go i wytrwa­łe­go świad­cze­nia o niej, aby mogli budo­wać, wraz z wszyst­ki­mi ludź­mi dobrej woli, cywi­li­za­cję praw­dy i miło­ści na cześć i chwa­łę Boga Stwór­cy, któ­ry miłu­je życie.

Ency­kli­ka „Evan­ge­lium vitae”,105