Transmisje z Domu Misyjnego w Ożarowie Maz. (Wesprzeć Dom Misyjny?)

 JezuUfamTobie7777/videos/206190284126997
sko­piuj ten link i wrzuć na google: Czy jest Eucha­ry­stia Miło­sier­dzie Boże.
War­to to obej­rzeć i zapy­tać się o swo­ją wiarę?

 

W Nie­dzie­lę:
11.00 Msza święta
Ponie­dzia­łek - Sobota:
7.30 Msza święta
20.00 Nie­szpo­ry, koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia i Róża­niec do Mat­ki Bożej
We Wto­rek:
7.30 Msza święta
20.00 Nie­szpo­ry, koron­ka do Krwi Chrystusa
BKJ !

Ser­decz­nie Zapra­sza­my do udzia­łu ducho­we­go w nabo­żeń­stwach, któ­re odby­wa­ją się w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. na żywo na dwa sposoby:

1.kanał na face­bo­oku: mło­dzież cpps ozarow
2. .kanał na YouTu­be nasze­go domu https://www.youtube.com/channel/UCJNeYY_nrwDOuQBrspX6frw.
Życzy­my ducho­wych i  bło­go­sła­wio­nych doświad­czeń pomimo
tego trud­ne­go cza­su epi­de­mii w naszym kra­ju i na świecie.
Ser­decz­nie Was Pozdra­wia­my w Krwi Baran­ka z modli­twą i błogosławieństwem.
Misjo­na­rze Krwi Chrystusa !
Poda­je Wam nr nasze­go kon­ta Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Maz. dla infor­ma­cji gdy­by ktoś chciał nas wes­przeć. Z góry Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my za każ­dą pomoc szcze­gól­nie za modlitwę.
Pozdra­wia­my z bło­go­sła­wień­stwem i odwdzię­cza­my się naszą modli­twą na Mszy św. o godz. 7.30 rano i o 20.00 wieczorem.

Jak wesprzeć Dom Misyjny w Ożarowie Maz. ofiarą na konto bankowe ?

ofia­ry z Polski:
nr kon­ta: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202
ofia­ry z zagranicy:

nr kon­ta dla zagra­ni­cy: PL 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202  doda­je się też  Swift lub PIC Ban­ku: BPKOPLPW.

PKO oddział 2 w Prusz­ko­wie Ale­ja Woj­ska Pol­skie­go 42
05-800 Prusz­ków
Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps