Niedziela Misyjna w Koninie

W dniu 28 lute­go 2016 roku przy­był do nas Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski  cpps z Oża­ro­wa / koło War­sza­wy i przez sześć  Mszy Świę­tych gło­sił homi­lie o ducho­wo­ści Krwi Chrystusa.

 

   

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Nie­dzie­la misyj­na w dniu 28 lute­go 2016 roku w Para­fii św. Marii Mag­da­le­ny w Koninie.

O Wspól­no­cie  Krwi Chry­stu­sa opo­wie­dzia­ła mi Marian­na Bara­now­ska, któ­ra we wspól­no­cie jest od 1990 roku. Marian­na wspól­no­tę pozna­ła gdy miesz­ka­ła  w War­sza­wie -Bemo­wie. Cią­gle opo­wia­da­ła mi jak moż­na przez Ewan­ge­lię zmie­niać swo­je życie.
Pierw­sze spo­tka­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa odby­ło się  w dniu 4 grud­nia 2014 roku, w sal­ce w klasz­to­rze Ojców Fran­cisz­ka­nów,  za zgo­dą gwar­dia­na – pro­bosz­cza naszej para­fii Ojca Remi­giu­sza Bal­ce­rak.
Było 5 osób. W cią­gu roku  przy­cho­dzi­ły nowe oso­by, ale też i odchodziły.
Na obec­ną chwi­lę jest nas nadal pięć osób. Spo­ty­ka­my się w czwart­ki o godz. 16.20.

Aby bar­dziej pozna­na była ducho­wość Krwi Chry­stu­sa popro­si­li­śmy  Ojca Remi­giu­sza i  Ks. Bogu­sła­wa o Nie­dzie­lę misyjną.

W dniu 28 lute­go 2016 roku przy­był do nas Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski  cpps z Oża­ro­wa / koło War­sza­wy i przez sześć  Mszy Świę­tych gło­sił homi­lie o ducho­wo­ści Krwi Chrystusa.

Dla naszej Wspól­no­ty było to duże prze­ży­cie, ale nie tyl­ko dla nas, rów­nież dla  innych grup modli­tew­nych z naszej  parafii .
Sło­wa przy­stęp­ne i tra­fia­ją­ce do ser­ca –  poko­ra, posłu­szeń­stwo,  ofia­ra. Nie­dzie­la misyj­na w  czas szcze­gól­ny, bo czas Wiel­kie­go Postu,  przy­na­gla nas do  prze­mia­ny,  do wal­ki z naszy­mi zły­mi skłon­no­ścia­mi i nawykami .

W pięk­ny spo­sób ks. Bogu­sław, przy udzia­le dzie­ci  –  na  Mszy św. dla nich, przed­sta­wił Kie­lich na ołta­rzu jako sym­bol pokory.

Razem z Ks. Bogu­sła­wem przy­był do nas Ani­ma­tor Pod­re­gio­nu Jaro­sław  Dzie­kań­ski,  któ­ry wspól­nie z Marian­ną z naszej para­fii, po każ­dej Mszy  Św. dawał świa­dec­two jak przez Sło­wo życia moż­na prze­mie­niać i poko­ny­wać trud­ne sytu­acje każ­de­go dnia.

Ufa­my, że Sło­wo Boże zasia­ne w naszych ser­cach, w odpo­wied­nim cza­sie, wyzna­czo­nym przez Pana Boga wyda owoce.

Szczęść   Boże!

Danu­ta  wraz z Marian­ną WKC

Komentarze wyłączone

Komentarze wyłączone. Nie możesz pisać komentarzy w tym wpisie.